BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wypych Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ wypłaty dywidendy na zmiany poziomu i struktury kapitału w spółce akcyjnej
Influence of Dividend Payment for the Change of Level and Equity Structure in Stock Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 107-118, rys. ,tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Polityka dywidend, Spółki akcyjne, Struktura kapitału, Dywidenda
Dividend policy, Joint stock companies, Capital structure, Dividend
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dywidenda spełnia różne funkcje a jej poziom determinowany jest przez szereg czynników. Wypłata dywidendy wiąże się z takimi aspektami funkcjonowania spółek jak formułowanie i realizacja celu głównego, optymalizacja struktury finansowania, koszt kapitału czy pozycja na rynku giełdowym. Rozpatrując dywidendę w kontekście relacji między spółką a jej akcjonariuszami uwidacznia się jej dwoisty charakter: wypłata dywidendy dla akcjonariuszy stanowi formę wynagrodzenia za udostępnienie spółce kapitału, z kolei dla spółki oznacza rezygnację z funduszy, które mogłyby być wykorzystane do finansowania inwestycji.' Celem artykułu jest analiza relacji zachodzących między wypłatą dywidendy a zasobami kapitałowymi przedsiębiorstwa i ich strukturą. Artykuł stanowi rozwinięcie rozważań zawartych w opracowaniu Wypłata dywidendy a uszczuplenie kapitału w polskich spółkach giełdowych. (fragment tekstu)

Dividend policy is one of the modern finance problem, which is still not solve. Paper is focused on the dividend decision sophistication, with special attention to relation between dividend and equity of stock company. Empirical analysis shows that scale of equity decreasing in polish firm in WSE, cause by dividend payment is high, so companies must very often use the credit.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 2. Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidend przez publiczne spółki akcyjne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 3. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 4. Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek. Długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 5. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Gajdka J., Teorie struktury kapitału ich aplikacja w warunkach polskich. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 7. Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2007.
 8. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Wrońska E. M., Źródła finansowania wypłat dywidend, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 11. Wypych M., Wypłata dywidendy a uszczuplenie kapitału w polskich spółkach giełdowych, w: Finanse przedsiębiorstw, red. A. Kopiński, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 98, Wrocław 2010.
 12. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, red. P. Karpuś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006.
 13. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu