BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patena Wiktor (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Koncentracja własności i kontroli w spółkach notowanych na GPW w Warszawie
Błock Inyestments and Corporate Control in Publicly Held Corporation in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 325-337, tab., rys.,bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kontrola, Spółki, Giełda papierów wartościowych
Control, Companies, Stock market
Note
summ.
Abstract
Celem pracy była analiza koncentracji kontroli i własności wśród 343 spółek notowanych na GPW w Warszawie w grudniu 2007 r. Przeprowadzone analizy pozwoliły na stwierdzenie wysokiego stopnia koncentracji własności na GPW: 75,8% spółek posiada akcjonariusza dysponującego pakietem akcji uprawniającym do wykonywania ponad 25% głosów na WZA, 38,5% posiada akcjonariusza dysponującego ponad 50% głosów, a w 7,3% firm istnieje akcjonariusz z ponad 75% pakietem. Jednocześnie struktura akcjonariatu publicznych spółek w Polsce zmienia się: udział Skarbu Państwa w kapitalizacji giełdy spadł z 16,4 do 7,4% .Uaktywnili się inwestorzy indywidualni, powodem dużego wzrostu udziału inwestorów rozproszonych (ich udział wzrósł z 37,6 do 50,2%), są fundusze inwestycyjne, których aktywa bardzo mocno rosną, ale regulacje prawne nie pozwalają na odgrywanie roli aktywnych inwestorów. Rozkład inwestorów blokowych nie potwierdza hipotezy Zwiebel'a. Faktyczny rozkład firm jest o wiele bardzie płaski niż ten wynikający z rozkładu losowego. W kategoriach bloków 10 i 20% jest więcej firm ze strukturą wieloblokową i o wiele mniej firm ze strukturą jednoblokową niż wynikałoby to z rozkładu losowego. (abstrakt oryginalny)

The paper tries to analyze the shareholder structure of publicly held companies that are listed on the Warsaw Stock Exchange. The shareholding appears to be strongly concentrated: in 2007 75.8% of the companies had shareholders with blocks greater than 25%, 38.5% had shareholders with a 50% błock, and 7.3% with 75% błock. Comparing to the 2000 research the structure is changing, the State has lost a significant part of its share, shareholding is more dispersed, including mutual funds that cannot play a role of active strategie investors due to legal obstacles. The Zwiebel hypothesis of the largest shareholders "creating their own space" and dissuading other large shareholders from investing in their firm is not confirmed in the Warsaw Stock Exchange environment. For both the 10% and 20% blocks, there are many more firms with multiple large block shareholders and many fewer firms with a single large block shareholder than a random distribution would predict.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Becht M., Mayer C: The Control of Corporate Europę. Draft, 2000.
 2. Binek B., Peciak P., Stępniewski M., WaItz-Komierowska D.; Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych. KNF, Warszawa 2007.
 3. Cwynar W., Patena W.: Podręcznik do bankowości - rynki, regulacje, usługi. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 4. Gruszczyński M.: Ekonomia nadzoru korporacyjnego. "Badania statutowe", nr 03/S/0009/03, SGH, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Warszawa 2003.
 5. Holdemess C: A Contrarian View of Ownership Concentration in the United States and Around the World. Working paper, 2005.
 6. Kozarzewski R: Nadzór korporacyjny i wtórna prywatyzacja w Polsce: ramy prawne i zmiany w struk- turze własnościowej. CASE Studia i Analizy 263, 2004.
 7. PozenR.C.: The Mutual Fund Business. MIT Press 1998.
 8. Tamowicz P., Dzierżanowski M.: Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych. "Transformacja Gospodarki" nr 110, IBnGR, Gdańsk 2002.
 9. Ustawa z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej.
 10. Ustawa z 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi.
 11. Ustawa z 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych.
 12. Ustawa z 28 sierpnia 1997 o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
 13. Wypych M.: Koncentracja własności w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. W: Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie. Red. W. Tarczyński. Szczecin 2002.
 14. Zwiebel J.: Błock Investment and Partiał Benefits of Corporate Control. "The Review of Economic Studies" 1995, Yol. 62, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu