BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzeszowski Wojciech Dawid (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Planowanie finansowe w procesie łączenia się spółek
Financial Planning in the Process of Company Mergers
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 337-343, Tab., bibliogr. poz. 12
Keyword
Rachunkowość, Planowanie finansowe
Accounting, Financial planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
W praktyce gospodarczej stosunkowo często spotyka się sytuacje, w których podmioty gospodarcze podlegają przekształceniom zmieniając formę prawną, łącząc się, dzieląc i dokonując innych czynności pozwalających na realizacje zamierzonego celu. Ponieważ przedsiębiorcę interesuje przede wszystkim wpływ podejmowanych decyzji na przyszłość, powinien on sporządzić plany finansowe obrazujące ich oczekiwane skutki. W niniejszym artykule uwaga jest skoncentrowana na problemie planowania finansowego w sytuacji łączenia się spółek.(fragment tekstu)

Business practice shows that businesses relatively often change their legał form through mergers, divestments or other operations aimed at delivering their business objectives. Entrepreneurs are primarily interested in the impact of their decisions on the futurę. This is why they should make financial plans that show the expected conseąuences. The following paper is focused on the issue of financial planning in mergers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)
 2. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
 3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"
 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późniejszymi zmianami)
 5. Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2002 nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)
 6. A. Helin, G. Szymański: Rachunkowość i opodatkowanie spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2005
 7. H. Lubińska, A. Skórzewski: Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek, SKwP, Warszawa 2004
 8. R. Machała: Przejęcia i fuzje - wpływ na wartość firm, Unimex, Wrocław 2005
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, stan prawny na 31 marca 2004 r.
 10. B. Nita: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
 11. A. Ryba: Ustalanie parytetu wynuany w połączeniach jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 28 (84), Warszawa 2005
 12. D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu