BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Model ekonometryczny jako instrument planowania i kontroli kosztów
Econometric Model as Instrument of Cost Planning and Control
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 417-422, Bibliogr. poz. 3
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Planowanie budżetowe, Ekonometria
Accounting, Costs, Budget planning, Econometrics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony problematyce budżetowania kosztów działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiono możliwość wykorzystania w budżetowaniu modelu ekonometrycznego opisującego zależność poziomu kosztów od wielkości produkcji i czynników ukazujących warunki pracy przedsiębiorstwa. Model stanowi instrument ustalenia kosztów planowanych w budżecie przy uwzględnieniu uwarunkowań działalności przedsiębiorstwa. Odchylenia rzeczywistego poziomu kosztów od wartości wyznaczonych z modelu są podstawą kontroli budżetowej kosztów. (abstrakt oryginalny)

The article treats of the problems of the cost budgeting including cost planning and cost contro! The possibility of the usage of the econometric model in the cost budgeting was presented. The model describes the dependence of the cost level on the production volume and the factors that show the company work conditions. The model eąuation is the instrument of the assignment of the planned costs in the budget with the company work condition included. The variances of the real costs from the values assigned on the basis of the model are the base for the cost budget control .(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hozer J., Mikroekonometria, PWE, Warszawa 1993.
  2. Nowak E., Analiza kosztów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław 1994.
  3. Pawłowski Z., Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego, PWN, Warszawa 1978.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu