BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Waldemar (Gdańska Wyższa Szkoła Administracji)
Title
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na sektor mśp w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 443-452, Rys., bibliogr. poz. 14
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Foreign investment, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie Jest próbą analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Sektor MŚP w Polsce stanowi ponad 99% ogólnej liczby przedsiębiorstw i pełni ważną rolę w gospodarce, wpływając na tak istotne kwestie Jak: wzrost gospodarczy, konkurencyjność, zmiany struktury gospodarczej i wielkość bezrobocia. Jednak w Polsce wciąż barierą rozwoju i poprawy efektywności tego sektora Jest brak środków finansowych na modernizację i ich rozwój. Dlatego też wiele polskich firm szuka różnych możliwości rozwoju, m.in. poprzez bezpośrednie inwestycje zagraniczne. (abstrakt oryginalny)

This study is a trial analysis of the effect of direct foreign investment (DFI) on smali and medium enterprises (SME) in Poland. The SME sector makes up over 99% of total business, arui plays an important role in the economy, influencing such essential factors as: economic growth, competitiveness, change in economic structure, and unemployment rate. However, in Poland, there is still a barrier to the dewlopment and improvement of the effectiveness of this sector, due to a lack of funds allocated to its modernisation and development This is also a reason why many Polish companies are looking for altemative expansion methods, including, among others, direct foreign investment (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bojar E., BIZ w obszarach słabo rozwiniętych, PWN, Warszawa, 2001.
 2. Garlińska G., Nie stracić szansy, "Nowe Życie Gospodarcze" 2002, nr 18.
 3. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, UMK, Toruń 2004.
 4. Michałków I., Kapitał zagraniczny - wyzwania i szanse, WSE, Warszawa 2004.
 5. Polak E., Polak W., Motywy angażowania kapitiłu przez podmioty zagraniczne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Szanse rozwoju regionu gdańskiego w warunkach konkurencyjności, PTE, Gdańsk 2000.
 6. Polak W., Determinanty napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe nr 43, AM, Gdynia 2002.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Warszawa 2004.
 8. Strużycki M., Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - uwarunkowania europejskie, Difin, Warszawa 2002.
 9. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, UG, Gdańsk 2002.
 10. http://paiz.gov,pl./.
 11. http;//parp.gov.pl/.
 12. http://www.centurmwiedzy.edu.pl/.
 13. http://www.egospodarka.pl/.
 14. http://www.rzeczpospolita.pl/tematy/case-seminarium/2002/ref-wprow.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu