BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problemy zastosowania rachunkowości w budżetowaniu kosztów, przychodów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa
Problems of Using Accounting in Budgeting of Costs, Revenue and Financial Results of an Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 467-485, Rys., tab., bibliogr. poz. 18
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Wynik finansowy, Przedsiębiorstwo
Accounting, Budgeting, Financial performance, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rachunkowość może odgrywać ważną rolę jako instrument wspomagający budżetowanie i zarządzanie przedsiębiorstwa, jeżeli jest systemem sensu largo, obejmującym rachunkowość finansową oraz rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Chociaż rachunkowość uczestniczy w budżetowaniu różnych obszarów działalności przedsiębiorstw, to budżetowanie kosztów, przychodów i wyniku finansowego bez wsparcia przez nowoczesną, sprawnie funkcjonującą rachunkowość jest bardzo trudne lub niemożliwe. ..(abstrakt oryginalny)

Accounting may play an important role as the instrument supporting budgeting and entity management if it is a largo type system, including financial accounting, cost accounting and management accounting. Although accounting takes part in budgeting of miscellaneous business activities, the budgeting of costs, revenues and financial result would be impossible without the support given by modem and efficient accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buczkowska A. Rachunek wyników w systemie informacyjno-decyzyjnym jednostki gospodarczej. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 2. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODiDK, Gdańsk 2004.
 3. Gleich R., Kopp J., Ansaetze zur Neugestaltung der Planung und Budgetierung. Controlling 2001, nr 8/9
 4. Jaruga A.A..Nowak W.A., Szychta A. , Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
 5. Kogler S., Kopp J., Praktische Impulse zur Yerbesserung der Planung und Budgetierung. Controlling 2001, Nr 9
 6. Krawczyk W., Rodzaje budżetów niezbędne przy budowie systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, [w;] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz.III. Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2002.
 7. Krawczyk W., Koncepcja budżetowo - controllingowa sterowania przedsiębiorstwem, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, cz. IV. Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarzekania AGH, Kraków 2003
 8. Kaplan RS., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przdożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 9. Kiziukiewicz T., Rachunkowość zarządcza jako instrument zarządzania fw.J Zarządcze aspekty ractmnkowości pod red. T.Kiziukiewicz, PWE, Warszawa 2003.
 10. Łada - Cieślak M., Nowoczesne budżetowanie operacyjne, Przegląd Organizacji, 2001, nrl.
 11. Nowak E. Controlling operacyjny i jego instrumenty [w:] Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty pod red. ENowaka, ODiDK, Gdańsk 2003.
 12. Nowak E. Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 13. Nawosielski S., Budżetowanie operacyjne. Niedostatki propozycje usprawnienia /w./ Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka- cz. IV Katedra Zarządzania Finansami. Wydział Zarządzania AGH Kraków 2003.
 14. R Rieg, Beyond Budgeting. Ende oder Neubeginn der Budgetierung. Contolling 2001, Nr 11
 15. Rainbom C.A., Barfield J.T. Kinney M, Managerial Accounting, West Publishing Compariy, 1996.
 16. Sawicki K, Problem funkcji i kierunków rozwoju rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1994, nr 28.
 17. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 18. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu