BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pniewska Kamilla (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Specyficzne cechy i sposób określania podatku dochodowego od osób prawnych w Niemczech
Specific Features and Method to Establish Income Tax from Legal Persons in Germany
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 363-370, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Podatek dochodowy od osób prawnych, Regulacje prawne, Opodatkowanie
Corporate income tax, Legal regulations, Taxation
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązuje na terenie Repu­bliki Federalnej Niemiec od 1976 r. Przedmiotem niniejszego artykułu było bliższe zaprezentowanie i wyjaśnienie przepisów zawartych w pierwszej części tej ustawy, a przede wszystkim wskazanie specyficznych cech oraz sposobu ustalania podatku do­chodowego od osób prawnych. Obok opisowej formy stosownych objaśnień zawarto również schemat, który graficznie obrazuje drogę ustalania dochodu do opodatkowania. (abstrakt oryginalny)

The act on income tax from legal entities has been in force in the Federal Rcpublic of Germany since the year 1976. The purpose of this article was to provide an insight into the provisions included in the first part of this act, and above all to indicate the specific features and the way in which income tax from Icgal entities is established. Apart from the descriptive form of the proper explanations, a diagram was used to graphically present the manner in which income for taxation is established. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Cieślukowski M., Kańduła S., Kijek I.: Polski system podatkowy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2002.
 2. Frymark K.: System podatkowy Niemiec, Portal Spraw Zagranicznych, 05.04.2008.
 3. Ordynacja podatkowa z 1977 r. (Abgabenordmmg 1977, BGBl. 1976 I S. 613, BGBl. 1977 IS. 269).
 4. The Wall Street Journal Polska, 04.02.2009.
 5. Ustawa z dnia 31.08.1976 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia, opublikowana 15.10.2002 r. (BGBl I, str. 4144).
 6. Ustawa z dnia 07.12.2006 r. o przekształcaniu podatku dochodowego, BGBl I.
 7. Ustawa z 1977 r. o przeprowadzaniu pobierania podatku z późniejszymi zmianami.
 8. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jed­nolity, DzU nr 54 z 2000, poz. 654 z późniejszymi zmianami.
 9. http://ingmar-herdt.de.
 10. http://www.steuerlinks.de/ls-juristische-person.html.
 11. http://www.finanzinform.de/lexikon/919/Massgeblichkeitsprinzip.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu