BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ wybranych czynników na poziom kosztów, przychodów i wyników z prowizji w bankach spółdzielczych w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 487-494, Tab., bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunkowość, Koszty
Accounting, Costs
Note
streszcz.
Abstract
W nieniejszym artykule określono poziom kosztów, przychodów i wyników z prowizji w aktywach ogółem banków spółdzielczych w Polsce w latach 1997-2004. Przeprowadzona analiza wariancji ANOYA wykazała statystycznie istotny wpływ roku badań, rodzaju gminy i województwa na poziom kosztów z prowizji w aktywach ogółem BS-ów oraz roku badań, wielkości kapitałów własnych banków i województwa na poziom przychodów z prowizji w aktywach ogółem i wyników z prowizji w aktywach ogółem. Najwyższy poziom wyników z prowizji w relacji do aktywów ogółem odnotowano w BS-ach w latach 2002-2004, o najwyższych kapitałach własnych powyżej 1 min euro, z gmin miejsko-wiejskich, z województw śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Najniższy poziom omawianego wskaźnika stwierdzono w BS-ach w latach 1997-2000, o najniższych kapitałach własnych poniżej 300 tys. euro, z gmin miejskich, z województw dolnośląskiego i małopolskiego. Spośród 34 badanych wskaźników finansowych, wskaźnik wyniku z prowizji w aktywach ogółem był statystycznie istotnie zależny jedynie od wskaźnika rentowności aktywów ogółem ROA, współczynnika wypłacalności, wskaźnika udziału majątku trwałego i inwestycji kapitałowych w aktywach ogółem, wskaźnika udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem i wskaźnika udziału aktywów pracujących w aktywach ogółem.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica pl na przykładach z medycyny. Wydawnictwo StatSoft Polska Sp z o.o., Kraków.
  2. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. T. Siudek, Ekonomia skali w bankach spółdzielczych w Polsce, [w:] Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wydawnictwo Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Bydgoszcz 2004, sfr. 482-488.
  4. T. Siudek, Koszty w bankach spółdzielczych w Polsce, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2004, str. 313-325.
  5. T. Siudek T., Poziom kosztów osobowych a efektywność pracy w bankach spółdzielczych w Polsce, [w:] Budżetowaiue działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005, str. 434-443.
  6. T. Siudek, Bankowość spółdzielcza w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Studium konkurencyjności, efektywności, organizacji, regulacji oraz perspektyw rozwoju. Wyd. SGGW, Warszawa 2006, s. 1-460
  7. Welfe A, 1998: fifoMomerna. Wyd. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu