BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Marta (Wyższa Szkoła Umiejętności im. St. Staszica w Kielcach)
Title
"Rachunkowość dla środowiska" - identyfikacja problemów badawczych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 495-506, Tab., bibliogr. poz. 20
Keyword
Rachunkowość, Edukacja
Accounting, Education
Note
streszcz.
Abstract
Pojawiające się od lat 80. XX wieku przede wszystkim w literaturze, ale również w praktyce rachunkowości jednostek gospodarczych, koncepcje zmierzające do budowy modelu rachunkowości, który tworzyłby prawdziwy i rzetelny obraz dynamicznej relacji (interakcji) gospodarki - przedsiębiorstwa i środowiska, stanowią jeden z elementów rozwoju rachunkowości. Rozważania na temat koncepcji "rachunkowości dla środowiska" mają na celu wskazanie ważnych zagadnień, których systematyczne rozwiązywanie jest możliwe w ramach jednego systemu rachunkowości przez wartościowy pomiar ekonomiczny, dokonywany przy zastosowaniu określonych metod, zasad i procedur fitnkcjonowania. Współczesne problemy badawcze w tej dziedzinie można zidentyfikować i usystematyzować według trzech płaszczyzn rachunkowości: teorii, praktyki i polityki, a także według kierunków problemów badawczych: merytorycznych, ewidencyjnych i technicznych. "Rachunkowość dla środowiska" stanowi system informacyjno-kontrolny oparty na przepisach ustawy o rachunkowości i rozwiązaniach indywidualnych dla zarządzania jednostką gospodarczą, którego przedmiotem jest interakcja "gospodarka - środowisko", a rezultatem ujawnienie finansowych i niefinansowych aspektów ochrony środowiska w ujęciu mikroekonomicznym. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczyk W., Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów, "Problemy ekologii" 2000, nr 1.
 2. Adamczyk W., Ekologia wyrobów, PWE, Warszawa 2004.
 3. Borys G., Bilans ekologiczny Jako instrument eko-controllingu [W:] Budżetowanie kosztów i przychodów, tom II - Komunikaty (materiały konferencyjne). Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 4. Burzym E., Rola i fiinkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1990, nr 16.
 5. Evanston L., American Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory, AAA, 1966.
 6. Famielec J., Stępień M., Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 7. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999.
 8. Famielec J., System wskaźników controllingu ekologicznego przedsiębiorstwa, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 1(25).
 9. Janikowski R., Maksymalizacja ekoefektywności celem nowoczesnego przedsiębiorstwa [w:] Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, pod red. T. Pindóra, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturahiych, Biafystok 2005.
 10. Marcinkowska M., Wpływ przedsiębiorstw na środowisko naturalne - co pokazać w systemie rachunkowości?. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Warszawa 1999, nr 50.
 11. Nowak W.A., Kalkulacja cyklu życia produktu [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej, pod red. W. Krawczyka, AGH w Krakowie, Kraków 1996.
 12. Nowak W.A., Rachunkowość sektora publicznego. Koncepcje, metody, uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Stępień M., Prośrodowiskowa orientacja rozwoju rachunkowości [w:] Rachunkowość w zarządzaniu Jednostkami gospodarczymi, pod red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński i Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2006.
 14. Stępień M., Rachunkowość ekologiczna w świetle idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2003, nr 633.
 15. Stępień M., Wykorzystanie rachunkowości Jako systemu informacyjno-kontrolnego w procesie wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie [w:] Proces wdrażania rozwoju, zrównoważonego w przedsiębiorstwie, pod red. T. Pindóra, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturahiych, Białystok 2005.
 16. Stępień M., Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej [w:] Polska Szkoła Rachunkowości, pod red. M. Gmytrasiewicz i A. Karmańskiej, SGH w Warszawie, Warszawa 2004,
 17. Surdykowska S,T,, Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999.
 18. Szadziewska A., Rachunkowość środowiskowa w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2006.
 19. Świechowska A., Auditing ekologiczny kompleksowym narzędziem zarządzania i kontroh zewnętrznej działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 456.
 20. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu