BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radawiecka Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Przesłanki zdolności aportowej autorskich praw majątkowych
Circumstances Concerning Contribution Capacity of Property Rights
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 381-387, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Prawo autorskie, Ochrona dóbr niematerialnych, Aport rzeczowy
Copyright law, Protection of intangible goods, Real contribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autorskie prawa majątkowe mają na celu zapewnienie ochrony utworów będą­cych dobrem materialnym. Są zbywalne, podlegają wycenie, mają zatem określoną wartość, stanowią składnik aktywów bilansu. Spełniają więc wszystkie warunki zdolno­ści aportowej. Mogą zatem być przenoszone do innych jednostek jako rzeczowy wkład aportowy. (abstrakt oryginalny)

Economic property rights aim at ensuring protection over pieces of work which are tangible properties protected by law. They are negotiable, subject to valuation so they have a specific value and constitute a component of balance sheet assets. They meet all requirements of contribution capacity. Therefore, they can be transferred to other units as tangible contribution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Pabis R.: Spółka z o. o. Komentarz, Warszawa 2004.
  2. Postanowienie SN z dnia 19 września 1990 r., III CRN 268/90. "Przegląd Ustawodaw­stwa Gospodarczego".
  3. Postanowienie SN z dnia 19 września 1990 r., III CRN 268/90. "Przegląd Ustawodaw­stwa Gospodarczego", nr 5, 1991, poz. 25.
  4. Radawiecka E.: Wartości niemateriaine i prawne, w: Winiarska K., Radawiecka E., Foremna-Pilarska M.: Amortyzacja i leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. ODDK, Gdańsk 2007.
  5. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A.: Komentarz KSH, t. I. Warszawa 2001.
  6. Uchwała z dnia 2 marca 1993 r. Sąd Najwyższy, III CZP 123/92.
  7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, DzU nr 90 z 2006 r., poz. 631 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu