BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Remlein Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wycena wartości firmy według polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych
Valuation of Goodwill - Polish and International Solutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 389-399, rys., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wycena wartości przedsiębiorstwa, Szacowanie wartości
Valuation of the company, Value estimation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących wyceny wartości firmy zarówno na moment jej powstania, jak i na dzień bilansowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w MSSF nr 3 "Połączenia jednostek gospodarczych" oraz omówienie proce­dury ustalania wartości odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy według zasad określonych w MSR nr 36 "Utrata wartości aktywów". W poszczególnych częściach opracowania przedstawiono istotę, początkową oraz bilansową wycenę wartości firmy powstałej w procesie łączenia się jednostek gospodar­czych. Dokonano prezentacji procedury szacowania wartości odzyskiwalnej oraz bilan­sowego ujęcia i wpływu odpisu aktualizującego z tytułu trwałej utraty wartości na war­tość firmy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the valuation of goodwill. This paper describes the process of valuation of goodwill according to polish law and International Financial Reporting Standards. The article has been divided into five parts preceded by an introduction and followed by conclusions. In the individual parts describe such problems as: - Naturę of goodwill, - Valuation of goodwill at the beginning of the process of combinations, - Valuation of goodwill at the end of year, - Estimation of recoverable amount, - Charge-off the goodwill. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. 1, International Accounting Standards Board, SKwP, Warszawa 2007.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu