BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rówińska Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zakres stosowania modelu wartości godziwej w wycenie bilansowej aktywów jednostki gospodarczej
Application of the Fair Value Method in Balance Sheet Valuation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 401-408, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wartość godziwa, Wycena, Wycena aktywów
Fair value, Valuation, Valuation of assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
W prawie bilansowym wykorzystywane są różne metody do określenia wartości aktywów w bilansie. Standardy rachunkowości zalecają zazwyczaj stosowanie modelu kosztu historycznego lub modelu wartości godziwej. Model wartości godziwej polega na dostosowaniu wartości księgowej aktywów do ich aktualnej wartości godziwej. Zy­ski lub straty z tego tytułu odnotowywane są od razu w rachunku zysków i strat albo w kapitale własnym. (abstrakt oryginalny)

The various ways in which assets can be valued on balance sheets in accounting. While accounting standards typically utilize historical cost method or fair value method. The fair value method consists in adjusting of book value of asset on the balance sheet (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachun­kowości MSSF/MSR, red. A. Jaruga. SKwP, Warszawa 2005.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  3. Rachunkowość finansowa z uwzgłędnieniem MSSF, red. Z. Messner. PWN, Warszawa 2007.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegóło­wych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU nr 76 z 2004 r., poz. 694 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu