BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wycena aktywów biologicznych - regulacje polskie i międzynarodowe
Valuation of Biological Assets - Polish and International Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 409-420, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wycena aktywów, Regulacje prawne, Wycena
Valuation of assets, Legal regulations, Valuation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działalność rolnicza charakteryzuje się specyficznymi cechami, które sprawiają, że zarówno polskie, jak i zagraniczne przepisy nie wskazują metod pozwalających traf­nie odzwierciedlić w wyrażeniu liczbowym procesy zachodzące w tych jednostkach. Problemy dotyczą w szczególności zasad wyceny oraz ujęcia w księgach rachunkowych zmian wartości aktywów biologicznych. Według rozwiązań międzynarodowych, składniki aktywów biologicznych na każ­dy dzień bilansowy powinny być wyceniane według wartości godziwej pomniejszonej o kwotę szacunkowych kosztów związanych z ich sprzedażą. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić. Zmiany wartości aktywów biologicznych powodują powstawanie zysków i strat z wyceny, które z kolei istotnie kształtują wynik finansowy jednostki. MSR 41 zaleca, aby wynik z wyceny aktywów biologicznych na koniec okresu sprawozdawczego od­nieść na wynik finansowy jednostki. (abstrakt oryginalny)

The agricultural industry has its own unique characteristics, which make both Poland and abroad do not indicate the methods to accurately reflect the numbers in terms of processes occurring in these units. The problems relate in particular to the principles of valuation and recognition in the accounts of changes in the value of biological assets. According to the international regulations of biological assets at each balance sheet date should be measured at fair value less estimated point-of-sale costs, unless fair value cannot be reliably measured. Changes in the value of bioiogical assets are generating profits and losses on valuation, which significantly shape the outcome of a financial entity. IAS 41 recommends that the outcome of the valuation of biological assets at the end of the period refer to the financial result of the unit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bernacki A., Wasilewski M.: Klasyfikacja, wycena i ewidencja inwentarza żywego, w: Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do polskiego prawa bilansowego. AR w Szczecinie, Szczecin 1997.
  2. Cieciura M.: Inwentarz żywy w świetle ustawy o rachunkowości - wybrane zagadnienia, w: Problemy dostosowania rachunkowości rolnej do polskiego prawa bilansowe­go. AR w Szczecinie, Szczecin 1997.
  3. Gos W.: Wycena i amortyzacja inwentarza żywego. " Rachunkowość", nr 10, 1995.
  4. Kiziukiewicz T.: Kształtowanie modelu rachunkowości rolnej w Polsce, w: Rachunkowość rolna w teorii i praktyce. AR w Szczecinie, Szczecin 1999.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 41 Rolnictwo, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) t. I. lASCF, SKwP, Londyn 2007.
  6. Nowak W.A.: Wartość godziwa czy rzetelna rynkowa"? "Monitor Rachunkowości i Fi­nansów" nr 10/2001.
  7. Sawicki K.: Konieczność wprowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolniczych. "Wieś Jutra" nr 2/1999, Fund. Rozwój SGGW, Warszawa.
  8. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu