BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętowska Irena (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Rachunkowość branż wydobywczych
Intenational Financial Reporting Standards for the Oil & Gas and Utility Industries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 557-566, Rys., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Przedsiębiorstwo, Przemysł wydobywczy
Accounting, Enterprises, Mining industry
Note
streszcz.
Abstract
W 2004 roku opublikowany został MSSF 6 "Poszukiwanie i ocena złóż mineralnych" przyjęty w 2005 roku rozporządzeniem Unii Europejskiej. Standard zajmuje się wąskim wycinkiem działalności spółek z sektora wydobywczego - tylko rachunkowością poszukiwania i oceny złóż mineralnych. Jest on rozwiązaniem tymczasowym, umożliwiającym jednostkom gospodarczym dostosowanie się do MSSF bez konieczności większych zmian w dotychczasowych praktykach księgowych w obrębie tego sektora. Według standardu poszukiwanie i ocena zasobów mineralnych to poszukiwania zasobów mineralnych, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego oraz analogicznych nieodnawialnych zasobów, po tym, gdy jednostka uzyskała prawo do prowadzenia poszukiwań na określonym obszarze oraz ustalenie technicznej wykonalności i komercyjnej zasadności wydobywania zasobów mineralnych. (abstrakt oryginalny)

In 2004 MSSF 6 'Exploration for and Evaluation of Minerał Resources' was published. In 2005 it was adopted by the European Union resolution. The standard refers to a narrow section of activities of companies involved in the extraction sector - only accounting for exploration for and evaluation of minerał resources. The standard prcmdes an interim solution. It enables entities to adjust to the MSSF without bigger changes in the current accounting practices within the sector. According to the standard exploration for and evaluation of minerał resources is defined as exploration for minerał resources including oil gas and similar unrecyclable resources after an entity acąuired the right to exploration within a given area as well as the technical feasibility arui business rationale for the extraction of minerał resources (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A.Jaruga, M.Frendzel, R.Ignatowski, P. Kabalski, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Nowe regulacje, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004
  3. Nowa Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1996
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) 1 i 6, MSR (lAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39, hiteipretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5 Problemy z zastosowaniem MSSF dotyczące sektora naftowego, Aktualności SSF 2004 Nr 16 .
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu