BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzała Milda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Modyfikacja krajowego cyklu aktywności gospodarczej przez czynniki zewnętrzne
Business Activity Cycle Modification by External Factors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 207-220, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Cykl koniunkturalny, Produkcja przemysłowa, Teoria ekonomii
Business cycles, Industrial production, Economic theory
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wyjaśniając przyczyny zmian aktywności gospodarczej przyjmuje się różne założenia metodologiczno-poznawcze. W polskiej literaturze ekonomicznej szeroki przegląd różnych, czasami sprzecznych, teorii cyklu koniunkturalnego oraz ich analizy porównawcze zawierają prace m.in. Z. Kowalczyka (1993), R. Barczyka, D. Hubner, M . Lubińskiego, czy też A. Jakimowicza. Dominujące koncepcje endogeniczne (teoria J.M. Keynesa i jej późniejsze rozwinięcia) wykorzystują współdziałanie mnożnika i akceleratora i zakładają, że w systemie rynkowym istnieją wewnętrzne mechanizmy, w efekcie, których pojawiają się zakłócenia równowagi. Czynniki zewnętrzne uznaje się tu za drugoplanowe, które mogą jedynie zakłócić wewnętrzne procesy, przyspieszając, hamując bądź odwracając kierunek zmian endogenicznych. Z kolei teorie egzogeniczne zakładają, że gospodarka rynkowa ma wewnętrzną skłonność do stabilności. (fragment tekstu)

The purpose of the experiment described in this article was to examine the modyfications of so-called predominant cycle made by the influence of USA economy. Researches confirm the ability of wave theory bas wider application in economy. The superposition of trigonometric functions enabled to obtain satisfactory model values. However, the results still require further theoretical analyses in order to explain the observed reactions of industrial production index. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamowicz E., Dudek, S., Pachucki D., Walczyk K., Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty Badawcze, cz. 1, NPB, Warszawa 2008.
 2. Arczewski K., Pietrucha J., Szuster J.T., Drgania układów fizycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 3. Barczyk R., Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1997.
 4. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, PWN, Warszawa- Poznań 1993.
 5. Brodziński T., Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość. Konferencja "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy" zorganizowana przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 6. Burzała M., Synchronizacja cykli koniunkturalnych województw z cyklami ogólnokrajowymi. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXIX, Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 389, Toruń 2009.
 7. Hubner D., Lubiński M., Współczesny cykl koniunkturalny, PWE, Warszawa 1989.
 8. Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu, PWN, Warszawa 2003.
 9. Jaworski B., Dietłaf A., Miłkowska L., Siergiejew G., Mechanika. Podstawy fizyki cząstkowej i termodynamiki, PWN, Warszawa 1984.
 10. Klein L.R., Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
 11. Talaga, L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 12. Skrzypczyński P., Wahania aktywności gospodarczej w Polsce i strefie euro. Materiały i Studia NBP, zeszyt 227, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP, Warszawa 2008.
 13. Zeliaś, A., Metody statystyki międzynarodowej, PWE Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu