BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzanowska Mariola (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych do badania giełd europejskich
Applying Selected Taxonomic Methods to European Stock Markets Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 221-234, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Metody taksonomiczne
Stock market, Taxonomic methods
Note
streszcz., summ..
Abstract
Giełda umożliwia podmiotom gospodarczym przepływ kapitału niezbędnego do ich prawidłowego funkcjonowania. Jest jednym z fundamentów gospodarki rynkowej, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Rozwój gospodarczy wiąże się z rosnącą liczbą instytucji rynku kapitałowego, w tym giełdowego. Równocześnie globalizacja gospodarcza w coraz większym stopniu determinuje ruchy na rynkach kapitałowych. Konsekwencją tych procesów jest fakt, że destabilizacja gospodarcza w pojedynczych krajach przekłada się na kryzysy w makroskali. Zachowania giełd są w wielu przypadkach do siebie podobne, co umożliwia ich porównanie.(fragment tekstu)

The goal of this paper is to use selected methods of multidimensional statistical analysis for research of one area of capital market - stock markets. Analysis was provided for stock markets associated in Federation of European Securities Exchange. Research included data from 2000-2009. All objects were sorted on the basis of selected attributes using Synthetic Taxonomic Measure and measure of relative level of development.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Chruściński T., Klasyfikacja giełd papierów wartościowych z wykorzystaniem metod taksonometrycznych, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Borkowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 2. Deutsche Borse AG, Euronext NV and London Stock Exchange pic: a report on the acquisition of London Stock Exchange by Deutsche Borse AG or Euronext NV, London 2005.
 3. Iorgova S., Ong L., The capital markets of emerging Europe: institutions, instruments and investors, IMP Working Paper 2008.
 4. Giełdy kapitałowe w Europie, red. U. Ziarko-Siwek, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2008. r .
 5. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 6. Majewska A., Pozycja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Rynek kapitałowy w przededniu integracji z Unią Europejską, PTE, Szczecin 2004.
 7. MacDonald, R., Transformation of external shocks and capital market integration, in: The New capital markets In Central and Eastern Europe, ed. M. Schroder, Springer, Berlin 2001.
 8. Mathieson D., Emerging local securities and derivatives markets, International Monetary Fund 2007.
 9. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 10. Shantayanan D., F. Halsey R., World Bank Economists' Forum, vol. 2, World Bank, Washington 2002.
 11. Szyszka A., Efektywność giełdy papierów wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 12. Voronkova S., Equity market integration in Central European emerging markets: A cointegration analysis with shifting regimes, "International Review of Financial Analysis" 2004, No 13.
 13. Witkowska D., Zdziarski T., Porównanie GPW w Warszawie z giełdami europejskimi za pomocą syntetycznego miernika taksonomicznego, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, red. Z. Binderman, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu