BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frasyniuk-Pietrzyk Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie modelu Treynora-Mazuya w ocenie efektywności inwestycji OFE
Treynor-Mazuy Model in Performance of Pension Fund Investments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 317-328, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, System emerytalny, Fundusze emerytalne, Efektywność inwestycji, Modele ekonometryczne
Financial investment, Pension schemes, Pension funds, Efficiency of investment, Econometric models
Note
streszcz., summ..
Abstract
Modele market timing mogą być uzupełniającą metodą wykorzystywaną w ocenie efektywności zarządzania portfelem OFE. Być może szeregi czasowe stóp zwrotu wykorzystywane do analizy są jeszcze zbyt krótkie, aby otrzymać istotne statystycznie oszacowania modelu i na tej podstawie przesądzać o umiejętności wykorzystania przez zarządzających zmian zachodzących na rynkach. Można jednak stwierdzić, że ich działania są dostosowane do osiągnięcia stopy zwrotu w krótkim okresie zbliżonej do stopy zwrotu innych funduszy. Należy pamiętać, że inwestycje OFE mają charakter długoterminowy i istniejące ograniczenia stanowią przeszkodę do formułowania i konsekwentnej realizacji strategii długoterminowej. (fragment tekstu)

Total return of pension funds published by KNF is a controversial issue. Total return of a fund is an incomplete measure of the performance because it ignores risk. The paper presents the alternative measure - Treynor-Mazuy Model. The model is used to assess the market-timing and stock selection abilities of pension fund managers.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Alexander G., Sharpe W., Bailey J., Fundamentals of Investments, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
  2. Allen M.S., Zarządzanie firmą portfelową, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  3. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  4. Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych,WIG-Press, Warszawa 1998.
  5. Frasyniuk-Pietrzyk M., Metody oceny efektywności inwestycji funduszy emerytalnych na przykładzie OFE, rozprawa doktorska 2007.
  6. Hagin R.L., Investment Management: Portfolio Diversification, Risk, and Timing - Fact and Fiction, John Wiley & Son, Haboken, New Jersey 2004.
  7. Henriksson R.D., Merton R.C., On market timing and investment performance. II statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981, vol. 54.
  8. Merton R.C., On market timing and investment performance. An equilibrium theory of value for market forecasts, "The Journal of Business" July 1981, vol. 54, no. 3.
  9. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
  10. Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu