BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Ewelina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Prognozowanie kwartalnej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
Prediction of Quarterly Financial Liquidity in Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 375-387, tab., rys.,bibliogr. 6 poz.
Keyword
Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Prognozowanie
Enterprises financial liquidity, Forecasting
Note
summ.
Abstract
W procesie wytwarzania produktów w przedsiębiorstwie konieczne są odpowiednie zasoby środków pieniężnych, niezbędne do realizacji wielorakich zobowiązań. Zasoby te powstają w wyniku realizowania zapłaty za sprzedane towary i usługi, które w małym przedsiębiorstwie spotykają się ze znaczną trudnością wykonania. Znajomość mechanizmów przekształcania się produkcji gotowej w przychody ze sprzedaży, a następnie we wpływy pieniężne, jest warunkiem skutecznego zarządzania małym przedsiębiorstwem. Płynność finansowa małego przedsiębiorstwa należy do najważniejszych jego charakterystyk. W niniejszej pracy przedstawiono nowe mierniki kwartalnej płynności finansowej małej firmy, porównujące skumulowane wpływy pieniężne ze skumulowanymi wartościami produkcji gotowej z rzeczywiście istniejącego małego przedsiębiorstwa wytwórczego. Zaprezentowano elementarne statystyczne narzędzia analizy płynności, rozważanej w formie miesięcznych szeregów czasowych. Umożliwiło to oszacowanie prognozy kwartalnej, czyli średniookresowej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa, oparte na porównaniu odpowiednich szeregów czasowych.(abstrakt oryginalny)

In the process of production, proper money fiinds are needed. They are used to realize many kinds of liabilities. These sources are the effect of payments for goods and services. In smali enterprise, these sources are reaches with significant difficulties. The knowledge of the mechanism of transforming ready production into income from sale, and to money inflows next, is the condition of succesfuU management of smali enterprise. Financial liąuidity of smali enterprise is one of its most important characteristics. In the present article, new measures of smali enterprise's ąuarterly financial liąuidity have been defined. They are based on comparison of accumulated money inflows to accumulated value of ready production. Data used for these studies comes from real smali production enterprise. Elementary statistic instuments of financial liauidity have been presented, where financial liauidity is described as monthly time ranges. This made it possible to estimate auarterly prediction, and mid- term financial liauidity of smali enterprise, based on comparison of proper time ranges.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kufel T: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W.: Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości. Red. D. Zarzecki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 50, t. II, Szczecin 2007, s. 297-308.
  3. Wiśniewski J.W.: Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana. IW GRAYIS, Toruń 2002.
  4. Wiśniewski J.W.: Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa. IW GRAYIS, Toruń 2003.
  5. Wiśniewski J.W.: Ekonometryczny model wpływów pieniężnych w analizie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa. II konferencja naukowa Modelowanie i Prognozowanie Gospodarki Narodowej Uniwersytet Gdański, Jastrzębia Góra 2007
  6. Wiśniewski J.W: Ekonometryczny model miesięcznej płynności finansowej małego przedsiębiorstwa. W: Dynamiczne Modele Ekonometryczne. Red. Z. Zielińskiego. UMK, Toruń, 2007, s. 197-204.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu