BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Garsztka Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Burzyński Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ryzyko płynności w zarządzaniu portfelem akcji - modyfikacja zadania Sharpe'a uwzględniające redukcję ryzyka płynności
Liquidity Risk in Portfolio Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 329-341, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Zarządzanie ryzykiem, Portfel inwestycyjny
Financial investment, Risk management, Investment portfolio
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestor podejmując decyzję dotyczącą zakupu pewnego portfela walorów najczęściej ma na uwadze osiągnięcie możliwie największego zysku ze sprzedaży portfela (lub jego części) w przyszłości. Równocześnie dąży do ograniczenie ryzyka związanego z inwestycją. Ryzyko to najczęściej jest związane z niemożnością osiągnięcia zakładanego zysku w przyszłości. W literaturze można znaleźć podział ryzyka inwestycji na szereg kategorii, zliczanych albo do ryzyka systematycznego - związanego z rynkiem giełdowym, albo specyficznego -związanego z konkretnym walorem. Szeroko rozwinięte teorie dotyczące konstrukcji portfeli papierów wartościowych pozwalają na uzyskanie portfeli ograniczających całkowite ryzyko inwestycji lub ryzyko specyficzne (po rozbiciu ryzyka na ryzyko systematyczne i specyficzne, np. portfele Sharpe'a). W artykule zaproponowane zostanie podejście do konstrukcji portfela papierów wartościowych, w którym obok ryzyka systematycznego uwzględnione zostanie również - jako część ryzyka specyficznego - ryzyko płynności oraz pozostałe ryzyko związane z danym walorem.(fragment tekstu)

The article presents a dynamic portfolio management strategy in which an additional liquidity parameter has been introduced. The modified approach to portfolio construction is based on the concept of reducing the liquidity risk, understood as the possibility of being unable to sell Instruments at the expected market price. Our model expands the volatility-based investment risk analysis by introducing an extra risk factor. We suppose that proper liquidity risk measures are those which consider the variability of prices, the number of shares traded and the time it may take to sell the instrument. Furthermore, liquidity risk is associated with particular shares and depends on the expectations of other market participants. Being a part of a specific risk, the liquidity risk may be therefore limited for the entire portfolio (e.g. by selecting the shares in such a way that those with low liquidity have smaller impact on the portfolio performance). The constructed portfolio includes market risk as well as other specific risks. The simulation of the portfolio active management has been done taking the daily returns and the relative bid-ask spread (calculated on the basis of tick-by-tick data) as given. The results obtained from the proposed approach were compared with those from the classical Sharpe model. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Amihud Y., Mendelson H., Asset pricing and the bid-ask spread, ,Journal of Financial Economics" 1986, vol. 17.
  2. Brennan M., Subrahmanyam A., Market microstructure and asset pricing: on the compensation for liquidity in stock returns, "Journal of Financial Economics" 1996, vol.41.
  3. Copeland T., Liquidity changes following stock split, "Journal of Finance" 1979, vol. 34.
  4. Hardey H.O., Rao J.N.K., Maximum likelihood estimation for the mixed analysis of variance models, "Biometrics" 1967, vol. 23.
  5. Hasbrouck J., Seppi D., Common factors in prices, order flows, and liquidity, "Journal of Financial Economics" 2001, vol. 59.
  6. Jiang J., Luan Y., Wang Y., Iterative estimating equations: Linear convergence and asymptotic properties, Tech. report, Dept. Statistics University California, Davis 2006.
  7. Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  8. Milo W., Wawruszczak M., Analiza płynności finansowej na GPW w Warszawie, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1088, Wrocław 2005.
  9. Sharpe W.F., Portfolio theory and capital markets. Mc Graw-Hill, New York 1970.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu