BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Komisja Nadzoru Audytowego i Komitety Audytu nowymi organami zapewnienia rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłych rewidentów
The Audit Supervisory Board and Audit Committees as New Bodies Ensuring Fairness and Reliability of Financial Statements Examined by External Auditors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 441-450, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Nadzór, Sprawozdanie finansowe, Audyt, Komitet audytu
Supervision, Financial statements, Audit, Audit committee
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie auditingu, których celem jest za­pewnienie wysokiej jakości usług wykonywanych przez biegłych rewidentów oraz rzetelności i wiarygodności sprawozdań finansowych. Realizację tego celu powinno ułatwić ustanowienie organu nadzoru publicznego i komitetów audytu, tworzonych w jednostkach zainteresowania publicznego. Artykuł zawiera również próbę oceny relacji koszty/korzyści nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the area of auditing, which purpose is to ensure the high quality of services provided by extemal auditors as well as fairness and reliability of financial statements. Achieving such an aim should be facilitated by establishing the public supervisory body and audit committees in entities of public interest. The paper also contains a try at assessing the cost/benefit relation of the new law-organizational solutions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Krajowej Izby Biegłych Rewidentów nr 53, 15 grudnia 2002.
  2. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowa­nych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kon­troli dokumentów rachunkowych, Dz.Urz. UE z 9 czerwca 2006 r. L 157/87.
  3. Kassel R.L.: Qulitatssicherung undPeer Review, Prufung, 2001, H.7.
  4. Sawicki K.: Problemy nadzoru publicznego i wewnątrzkorporacyjnego, kontroli i weryfikacji prac biegłych rewidentów, w: Polska szkoła rachunkowości. Szkoła Głów­na Handlowa, Warszawa 2004.
  5. Smejda A..- Doroczna konferencja auditingu, "Rachunkowość - audytor", nr 1 (18), 2004.
  6. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie i firmach audytorskich oraz o nadzo­rze pubUcznym, projekt rządowy z dnia 9 grudnia 2008 r. przesłany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, niewydrukowany do dnia napisania artykułu.
  7. Ustawa z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, DzU nr 31 z 2001 r., poz. 359. z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu