BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jóźwicki Rafał (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Finansowanie aktywów trwałych w wybranych spółkach giełdowych - ryzyko a rentowność
Financing of Fixed Assets of the Polish Capital Market Companies - Risk And Rate of Return
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 369-380, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Środki trwałe, Spółki giełdowe, Ryzyko, Stopa zwrotu kapitału
Financial investment, Fixed assets, Stock market companies, Risk, Return on Investment (ROI)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Działalność przedsiębiorstwa, niezależnie od jego w formy organizacyjnoprawnej związana jest z dysponowaniem kapitałami, stanowiącymi źródła finansowania majątku. Na strukturę kapitałów w podmiocie gospodarczym wpływają czynniki zarówno makro, jak i mikroekonomiczne. Rozważania w tej kwestii zapoczątkował G. J. Hurdle, a sam problem w różnych ujęciach kontynuowany był i jest w teorii finansów do dnia dzisiejszego. Zauważono, iż stosunkowo ważnym czynnikiem, który na strukturę kapitał wpływa jest profil funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prowadzone w tym zakresie badania m.in. w Stanach Zjednoczonych wskazywać mogą, że podmioty gospodarcze wykorzystujące relatywnie dużo aktywów trwałych w swej strukturze majątku, poprzez podatkową i inflacyjną erozję kapitału amortyzacyjnego zmuszone są wykorzystywać kapitały obce, co z kolei pozwala im utrzymać dotychczasowe zdolności produkcyjne i wartość rynkową. (fragment tekstu)

Each company to grow need capital to finance their assets. Some companies use lots of fixed assets but to avoid the lose of the value of their fixed assets they need to gain long-term liabilities. The goal of this paper is to examine correlation between the level of the long term liabilities and the level of fixed assets of the polish capital market companies and inspection if the financial risk is awarded by additional rate of return. To reach the goal, the Author used the data from quarterly reports for 3rd quarter of 2009 of the capital market companies listed in index of the 20 biggest and most liquid companies (WIG 20) and index of the 40 mid size companies (mWIG40). The Author removed from analysis banks (due to their financial statements). The conclusion is that the correlation is at the medium level and the companies are not awarded by higher rate of return.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Copeland T.E., Weston J.F., Financil Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Reading 1988.
  2. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
  3. Iwin-Garzyńska J., Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  5. Kare D.D., Price D.I., Market Structure and Financial Leverage: Does Market Power Affect Debt and Eąuity Decisions, "Akron Business and Economic Review" 1990, No. 2.
  6. MSR 16. Rzeczowe aktywa trwałe, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
  7. Raporty za trzeci kwartał 2009 r. badanych spółek.
  8. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1999 r. nr 62, poz. 689).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu