BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szadziewska Arleta (Uniwersytet Gdański)
Title
Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw
Various Aspects of Environmental Protection in Accounting Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 465-478, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Koszty ochrony środowiska, Rachunkowość
Environmental protection, Accounting in enterprise, Environmental protection costs, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Za główne źródło informacji finansowych na temat działań gospodarczych podej­mowanych przez jednostki gospodarcze uważa się prowadzoną w nich rachunkowość. Dlatego też celem artykułu jest wskazanie roli tego narzędzia jako systemu pomiaru ekonomicznego i źródła informacji na temat danych ekologicznych. W szczególności zaś ustalenie możliwości pozyskiwania danych o kosztach ochrony środowiska, tj. kosztach ponoszonych przez firmy w wyniku korzystania ze środowiska i oddziaływania na nie. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to show the role of accounting as a tool to measure and identity in­formation about the environmental aspects of company activities. In particular, it explains how to acquire data on environmental costs i.e. costs associated with the use of the environment and company's impact on it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czaja S., Becla A.: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wyd. Akad Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 3. Gray R., Bebbington J.: Accounting for the Environment. Second edition, SAGE Publications, 2001.
 4. Kryk B.: Ekorozwój jako przyjęta koncepcja rozwoju spoleczno-ekonomicznego a i inwestycje ekologiczne. Zeszyty Naukowe US nr 367, Szczecin 2003.
 5. Kryk B.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze. Teoretyczne aspekty gospodarowania. Wyd. Katedra Mikroekono­mii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 6. Li Xiaomei, Theory and practice of environmental management accounting. Experience of implementation in China, "International Journal of Technology Management and Sustainable Development" 2004, Yolume 3, Number 1.
 7. Mazur-Wierzbicka E.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospoda­rowania środowiskiem przyrodniczym, w: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji. Wyd. Katedra Mikroekonomii US, Szczecin 2005.
 8. Poskrobko B.: Teoretyczne aspekty ekorozwoju. "Ekonomia i Środowisko" nr 1, 1997.
 9. Poskrobko B.: Ocena stanu i kierunki dostosowania systemu informacji i sprawozdaw­czości w ochronie środowiska do wymogów EUROSTAT i Dyrektyw Unii Europej­skiej (praca wykonana na zlecenie Departamentu Polityki Ekologicznej Minister­stwa Środowiska), Białystok 2004.
 10. Schaltegger S., Burritt R.: Contemporary Environmental Accounting, Issues, Cocepts and Practice. Greenleaf Publishing 2000.
 11. Schaltegger S., Burritt R., Petersen H.: An Introduction to Corporate Environmental Management Strivingfor Sustainahility. Greenleaf Publishing 2003.
 12. Stępień M., Kumar Pramanik A.: Sprawozdawczość środowiskowa - przegląd rozwią­zań w różnych krajach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 702, Kraków 2006.
 13. Strzała-Osuch K.: Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego. Międzyzdroje 2005.
 14. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, tom I, red. M. Kramer, M. Urbaniec, A. Kryński. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 15. Szadziewska A.: Rachunkowość środowiskowa w .systemie rachunkowości przedsiębior­stwa, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, red. Z. Messner, Katowice 2006.
 16. Szadziewska A.: Podejmowanie działań proekologicznych a koszty środowiska w dużych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego- wyniki badań ankietowych, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukie-wicz. Zeszyty Naukowe US nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Szcze­cin 2007.
 17. Szadziewska A.: Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w systemach rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw dostarczających energię elektryczną, gaz i wodę -wyniki badań empirycznych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4, Sopot 2007.
 18. Szadziewska A.: Identyfikacja i pomiar kosztów środowiskowych w przedsiębiorstwie w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz. Zeszyty Naukowe US nr 493/9, Szczecin 2008.
 19. Wąsikiewicz-Rusnak U.: Ekorozwój w strategii gospodarowania. Wyd. AE w Krako­wie, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu