BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartini Joanna
Title
Planowanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w zakładach ubezpieczeń działu II
Cash Flow Planning From Operation Actiyity in the Non-Life Insurance Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 397-407, tab.,bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przepływy pieniężne, Ubezpieczenia, Działalność operacyjna
Cash flows, Insurances, Operating activities
Note
summ.
Abstract
Planowanie rachunku przepływów pieniężnych stwarza podstawę aktywnego zarządzania płynnością finansową ubezpieczyciela. Wstępne oszacowanie wpływów i wydatków środków pieniężnych umożliwia ustalenie luk w płynności finansowej zakładu ubezpieczeń. Plan przepływów środków pieniężnych, jako instrument aktywnego sterowania wpływami i wydatkami firmy powinien umożliwić realizowanie przyjętej przez ubezpieczyciela polityki gospodarowania środkami pieniężnymi. Układ formularzy wykorzystywanych przy prognozie przepływu środków pieniężnych może być wycinkowy, tj. obejmować plany przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej (technicznej), lokacyjnej, itd. Układ formularza do planowania działalności operacyjnej może odpowiadać temu podanemu w referacie przez Autorkę. Efektywne zarządzanie płynnością finansową oznacza ciągłą kontrolę zgodności uzyskanych wpływów oraz poniesionych wydatków z wartościami zaplanowanymi, pozwala na wykorzystanie planów awaryjnych zachowania płynności finansowej przewidujących podjęcie działań nadzwyczajnych, wynikających z niedostatecznej skuteczności typowych sposobów postępowania.(abstrakt oryginalny)

Planning the cash flow account provides a basis for active management of the insurer's financial liauidity. Initial estimates of cash income and expenditure allow determining gaps in the insurer's financial liąuidity. A cash flow plan, as an instrument for controlling actively the company's income and expenditure should permit following a financial management policy adopted by the insurer The layout of the forms used at forecasting cash flows can constitute an extract, i.e. it can include cash flow plans for operations (technical), deposits, etc. The layout of the forms for planning operations can correspond to samples provided by the Author in her paper. Effective management of financial liauidity means that the compliance of received income and covered expenditure is continuously controlled by comparing them with planned values; it allows using emergency plans for maintaining financial liauidity, which anticipate taking extraordinary actions resulting trom insufficient effectiyeness of typical methods of conduct.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dominiak C: Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '00. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 2. Eljasiak E., Parteka W.: Przepływy gotówkowe. ODDK, Gdańsk 2000.
 3. Gruszka B.: Ryzyko płynności. W: Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z.Zawadzka. Poltext, Warszawa 2001.
 4. Hallmann T., Kirchner W.: Reader zum Thema Controlling in Versicherungsunternehmen. VVW, Karlsruhe 2001
 5. Happel E.: Schadencontrolling-Ein Steuerungskonzept des Assekuranz-Controlling. VVW, Karlsruhe 1999.
 6. Jakóbczak J.: Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 899.
 7. Kuhn U.: Planabschlusse im Konzern. Schaffer Poeschel Yerlag, Stuttgart 1993.
 8. Kwiedorowicz M.: Wpływ inflacji na strumienie pieniężne. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 890.
 9. Malczuk A., Zalewska-Ulman A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej-umowy ubezpieczenia. "Rachunkowość" 2004, nr 5.
 10. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 11. Ronka-Chmielowiec W.: Problemy oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego. W; Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 890.
 12. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 13. Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 14. Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Cash flow w przedsiębiorstwie. FRR, Warszawa 1995.
 15. Welge M.K., Al-Laham A.: Planung. Processe - Strategien-Madnamen. Gabler, Wiesbaden 1992.
 16. Wyrobek J.: Korekta sprawozdań finansowych o infiacyjny wzrost cen w świetle metod polskich i systemu FAS. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 899.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu