BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sprawozdanie finansowe funduszu emerytalnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta
The Financial Statement of the As the Subiect of Auditing in Pensions Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 479-486, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Fundusze emerytalne, Rewizja sprawozdań finansowych, Audyt wewnętrzny
Financial statements, Pension funds, Review of financial statement, Internal audit
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sprawozdanie finansowe funduszu emerytalnego jest przedmiotem badania prze­prowadzanego przez biegłego rewidenta. Celem niniejszego artykułu jest określenie istoty i zasad oceny prawidłowości stosowania rachunkowości funduszy emerytalnych. Istotę audytu zewnętrznego powiązano z zasadami sporządzania sprawozdań finanso­wych, od których przestrzegania zależy wiarygodność informacji o sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowym funduszu. W artykule przedstawiono problemy współczesnej rewizji finansowej w aspekcie procesu badania sprawozdań finansowych. Analiza pozwala na zidentyfikowanie najbardziej charakterystycznych, ale wciąż nie­rozwiązanych problemów audytu zewnętrznego. Problemy te są zaprezentowane w artykule. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper to determine the essence and rules of assessing the correctness of applying ihe accounting in pensions funds. The essence of external audit its financial statement. The perception of these principles influence on the credibility of information about financial statut and financial result. This article outlines problems in contemporary auditing practice, with particular focus on the process auditing of finan­cial statements. Allowed to identify the most typical but sfill unsolved problems. These problems are presented in the paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Biuletyn nr 61 KIBR, Warszawa 2005, www.kibr.pl.
  2. Ustawa z 13 października 1994 o biegłych rewidentach i ich samorządzie (DzU nr 31 z 2001, poz. 359 z późn. zm.).
  3. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (DzU nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. nr 42, poz. 272 i nr 49, poz. 328).
  4. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694, z późn. zm.).
  5. Rozporządzenie MF z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (DzU nr 248 z 2007, poz. 1847).
  6. Rozporządzenie RM z 18 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (DzU nr 13, poz. 91).
  7. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (DzU nr 159 z 2004 r., poz. 1667, z późn. zm.).
  8. Ustawa z 23 lipca 2003 r. o przejęciu przez skarb państwa zobowiązań ZUS z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych (DzU nr 149, poz. 1450 ze zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu