BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kalinowski Marcin (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Split jako przykład anomalii na polskim rynku akcji
Stock Split as an Anomaly of the Polish Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 395-407, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Split akcji, Inwestycje finansowe, Strategia inwestycyjna, Rynek akcji, Rynek kapitałowy, Efektywność informacji
Stock split, Financial investment, Investment strategy, Equity market, Capital market, Information effectiveness
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od lat siedemdziesiątych XX w. trwa dyskusja środowisk akademickich na temat efektywności informacyjnej rynków finansowych, w tym szczególnie rynku akcji. Jedną z metod testowania efektywności informacyjnej jest testowanie anomalii występujących na tym rynku. Występowanie anomalii zaprzecza hipotezie rynków efektywnych. Jedną z obserwowanych anomalii może być wydarzenie polegające na podziale akcji spółki. Celem niniejszego artykułu była analiza okresów okołosplitowych na polskim rynku pod kątem wpływu podziału akcji na wartość rynkową spółek. Badaniem w niniejszym artykule zostało objętych 36 splitów, które miały miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2006-2008. Badanie obejmowało dane o cenach akcji na 5 sesji przed i 5 sesji po dokonaniu podziału akcji. Dane o zachowaniu cen akcji przed i po splicie antycypowano o średnią zmianę cen na rynku akcji w Polsce reprezentowaną przez indeks WIG. Istotność statystyczną wyników potwierdzono testem znaków. (fragment tekstu)

According to the efficient market theory achieving higher than the market average returns is possible only if the market is not efficient. One of the market inefficiency symptoms is anomaly. Anomaly described in this paper concerns the stock prices changes before and after the share split. The aim of this article was to analyze near the shares-split periods prices changes. There is studied the impact of stock splits on the share market value of the company on the Polish capital market. The main research hypothesis says that the shares split affects the market value of the company. The research in this article was based on 36 splits that have been made on the Warsaw Stock Exchange during 2006-2008. The study focuses on stock prices five sessions before and five sessions after the share split. The cumulative rate of return was anticipated on the average change in prices on the stock market in Poland (WIG index). The statistical significance of results was confirmed by sign test. (short original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buczek S., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 2. Czekaj J . , Woś M., Żarnowski J . , Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Z  perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
 3. Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej, praca zbiorowa ekspertów BDO, Difin, Warszawa 2008.
 4. Fama E . F . , Efficient capital markets: A reviev of theory and empirical work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25, No. 2.
 5. Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. Ikenberry D.L., What Do Stock Splits Really Signal?,, Journal of Financial and Quantitive Analysis" September 1996.
 7. Jajuga K., Akcje i instrumenty pochodne. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa 2006.
 8. Kalinowski M., Silna forma efektywności informacyjnej polskiego rynku akcji w warunkach kryzysu oraz jej interpretacja, w: Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. Lakonishok J . , Vermaelen T., Anomalous Price Behavior Around Repurchase Tender Offers, "Journal of Finance" 1990.
 10. Mitchell M.L., Stafford E . , Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance, CRSP Working Paper No. 453, October 1999,
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94 poz. 1037 z 2000 r. z późniejszymi zmianami.
 12. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu