BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wycena wartości niematerialnych i prawnych w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw
Intangible Assets Yaluation in Insolyency and Bankruptcy Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 411-420, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wycena wartości niematerialnych, Upadłość przedsiębiorstwa
Valuation of intangible assets, Enterprise bankruptcy
Note
summ.
Abstract
Prawidłowa wycena aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych i prawnych jest ważnym elementem efektywności procesu upadłościowo - naprawczego przedsiębiorstw. Stanowi nie tylko podstawę wiarygodności przebiegu tego procesu, lecz przede wszystkim służy symetrycznej ochronie interesów stron zaangażowanych w proces. Proces wyceny wartości niematerialnych i prawnych jest trudny. Globalizacja jest źródłem nowych wyzwań, którym muszą sprostać osoby skupione wokół rachunkowości i rewizji finansowej. Jest to wynik rosnącej roli indywidualnego osądu tych, którzy podejmują decyzje związane z uznawaniem, wyceną ujawnianiem oraz prezentacją informacji bezpośrednio związanych z upadłością przedsiębiorstw. Referat został napisany w oparciu o badania literaturowe oraz studia przypadków. Ich wyniki świadczą o problemach związanych z wyceną innych wartości niematerialnych i prawnych. W dwóch z trzech analizowanych przypadków wykryto błędy lub nadużycia w wycenie wyżej wymienionej pozycji bilansowej.(abstrakt oryginalny)

The article concems the problem of some intangible assets valuations in bankrupt companies. It focuses on accounting rules of intangible assets valuation in insolvency and bankruptcy process, according to Polish Accounting Law and International Accounting Standards/Intemational Financial Reporting Standards. Polish Insolvency and Bankruptcy Law is too complicated for debtors. They face huge difficulties in using it. Yaluation process is a very complicated issue. Globalization is the source of new challenges for accounting experts and auditing. Users of the financial Information in the environment of the global economy expect, that International differences in accounting rules will be eliminated in the fumre. The article brings up theoretical and practical aspects of yaluation in insolvency and bankruptcy process. There are presented results of basie reaserch and scientific reaserch done at The Law Court in Cracow at The Departement of Insolvency and Bankruptcy.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bauer K.: Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej Ustawy o rachunkowości. W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, tom II Analiza standardów rachunkowości. Red. Z. Messner. Katowice 2006.
  2. Frendzel M.: MSSF Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), a Ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice. Red. A. Jaruga. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny Warszawa 2005.
  3. Kabalski R: MSR 38 Wartości niematerialne i prawne. W: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), a Ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice. Red. A. Jaruga. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - ZWTAA Główny. Warszawa 2005.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2004.
  5. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn.zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu