BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Byrka-Kita Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Rozkrut Dominik (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Beta na polskim rynku kapitałowym - wpływ aspektów technicznych szacowania na wartość indeksu
Beta on Polish Capital Market - Impact of Technical Aspects of Estimation on the Yalue of Coefficient
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 433-451, tab., rys.,bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Szacowanie wartości
Capital market, Value estimation
Note
summ.
Abstract
Nawet na rozwiniętych rynkach kapitałowych kwestia wyznaczania kosztu kapitału własnego, a w szczególności beta jako taka stanowią przedmiot wielu kontrowersji. W Polsce problem szacowania kosztu kapitału jest niezwykle swobodnie traktowany, co stanowi bardzo poważny mankament przeprowadzanych analiz oraz wycen. Niewątpliwie wynika to z faktu, że znaczenie kosztu kapitału jako kategorii jest bardziej uwypuklane przez teorię i badania naukowe niż dostrzegane przez menedżerów. Znajomość kosztu kapitału nie jest na co dzień potrzebna zarządzającym, gdy nie podejmują decyzji inwestycyjnych, czy też decyzji związanych z procesami fuzji i przejęć. Ponadto nie jest to wartość raportowana w systemach ewidencji księgowej. Trzy dekady dyskusji akademickiej nie pozwoliły odpowiedzieć na P5^anie czy beta jest wiarygodną miarą ryzyka czy też nie. Również rezultaty badań przeprowadzonych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie dają jednoznacznych podstaw ani do przyjęcia CAPM ani do odrzucenia modelu. Związku z powyższym celem niniejszego artykułu było omówienie aspektów technicznych szacowania indeksu ryzyka beta oraz zbadanie ich stabilności w czasie.(abstrakt oryginalny)

In developed markets, the cost of equity in general and the concept of beta in particular are not free from controversy. In Poland the issue of the cost of capital valuation is treated very freely, which causes many defects of the conducted analyses. Undoubtedly it is connected with the fact that the meaning of the cost of capital is much more emphasized by the theory and scientific research than by the practitioners. The knowledge of the cost of capital is not necessary in the everyday management when the managers do not have to make for example investment decisions. Furthermore this value is not reported in financial statements. Three decades of academic debatę have not settled the issue of validity of beta as a reliable measure of risk. The results of the tests carried by many researchers on the Warsaw Stock Exchange give no unambiguous support for or rejection of the CAPM yalidity. The purpose of this paper is to cali attention to some technical aspects of estimation of the beta coefficient and yerify if beta coefficients are stable over time.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Al-Ali J., Arkwright T.: Investigation of UK Companies Practices in the Determination, Interpretation and Usage of Cost of Capital. "The Journal of Interdisciplinary Economics" 2000, Vol. 11.
 2. Alexander G.J., Chervany N.L. : On the Estimation and Stability of Beta. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1980, nr 1, Vol. XV.
 3. Bartholdy J., Peare P.; Unbiased estimation of expected return using CAPM. "International Review of Financial Analysis" 2003, nr 12.
 4. Bernstein P.L., Damodaran A.: Zarządzanie inwestycjami. LIBER, Warszawa 1999.
 5. Brealey R.A., Myers S.C.: Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, New York 1991.
 6. . Bruner R.F., Eades K., Harris R., Higgins R.: Best Practices in estimating the cost of capital: survey and synthesis. "Financial Practice and Education" 1998, nr 1, t. 8.
 7. Copeland T, Koller T, Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
 8. Comell B.: Wycena spółek. LIBER, Warszawa, 1999.
 9. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Elton E.J., Gruber M.J.: Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
 11. Graham J.R., Harvey C.R.: The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. "Journal of Financial Economics" 2001, nr 1-2, t. 60.
 12. Haley C.W., Schall L.D.: Problems With the Concept of Cost of Capital. "Journal of Financial and Quantative Analysis" 1978.
 13. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s.169.
 14. McMachon R.G., Stanger A.M.: Understanding the Smali Enterprise Financial Objective Function. "Entrepreneurship Theory and Practice" Summer 1995.
 15. Sharpe W.E.: Capital asset prices: A theory of market eguilibrium under conditions of risk. "Joumal of Finance" 1964, nr 3, Vol. 19.
 16. Young S.D., 0'Byme S.F.: EVA and Value-BasedManagement. McGraw-Hill, New York 2001.
 17. Zarzecki D.: Planowanie finansowe w organizacjach gospodarczych. "Rachunkowość" 1994, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu