BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa a dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości
Small and Medium Enterprises in the Context of the European Union Directives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 517-522, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa, Dokumentacja, Sprzedaż
Small business, Financial reporting, Documentation, Sale
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zainicjowana w XX w. propozycja uproszczenia sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na niewielką skalę znalazła od­zwierciedlenie w proporcji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwolnienia mikropodmiotów z obowiązku opracowania rocznych sprawozdań finanso­wych, przy ograniczeniu ewidencji gospodarczej do prowadzenia dokumentacji sprze­daży i transakcji dla potrzeb własnych i rozliczeń podatkowych. (abstrakt oryginalny)

The suggestion of simplification the financial reports in entities which run a busi­ness on a small scale, was initiated in the XX century. This suggestion was reflected in proposition of the European Parliament directive. The aim of this directive is to release microentities from preparing annual financial reports as well as to allow them to reduce the book-keeping to provide evidence of sale transactions for internal purposes and tax settlement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw (wyciąg z zalecenia Komisji 2003/ 361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw DzU L. 124 z 20.5. 2003, s. 36).
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca Dyrektywę Rady 78/ 660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów {SEK (2009) 2006} {SEK (2009) 207}.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu