BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zackiewicz Beata (Uniwersytet Gdański)
Title
Zróżnicowanie etapów target costing w literaturze przedmiotu
Complexity and Intricacy of Target Costing Stages in the Literature of this Searching Field
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 523-537, rys., tab., bibliogr. 42 poz.
Keyword
Rachunek kosztów docelowych, Zarządzanie kosztami, Rachunkowość zarządcza
Target costing, Costs management, Management accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono znaczne zróżnicowanie Target Costing przez pryzmat liczby poszczególnych etapów (od dwóch do piętnastu), obrazujących omawianą kon­cepcję wspomagającą zarządzanie kosztami, na podstawie przeglądu polskiej i zagra­nicznej literatury z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Autor wska­zuje przy tym na możliwie przyczyny tego stanu rzeczy i podkreśla ważkość porusza­nych w opracowaniu zagadnień w dobie nowego paradygmatu rachunkowości zarząd­czej (paradygmatu strategicznej informacji). (abstrakt oryginalny)

The article presents considerably broad complexity and intricacy of Target Cost­ing, as seen from the perspective of particular stages of the process (counting two to fifteen). The review is based upon the domestic and foreign publications on cost accounting and management accounting. The author diagnoses the possible reasons for the situation and explains influential weight of issues discussed in this paper, especially in the time of new paradigm of management accounting (paradigm of strategie informa­tion) (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ansari S. L., Bell J. E. and the CAM-I Target Cost Core Group: Target Costing - The Next Front ier in Strategie Cost Management. A CAM-I/CMS Model for Profit Planning and Cost Management, IRWIN, McGraw Hill, New York 1997.
 2. Bucior G., Ossowski M., Zackiewicz B.: Etapy rachunku kosztów docelowych na przy­kładzie przedsiębiorstwa branży elektronicznej, w: Acta Academiae Modreviance, Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk. Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F Modrzewskiego, Kraków-Zakopane 2004.
 3. Butscher S., Laker M.: Market-Driven Product Derelopment. "Marketing Management, Summer". vol. 9, issue 2, 2000.
 4. Clifton M. B., Bird H. M. B., Albano R. E., Townsend W.: Target Costing: Market - Driven Product Design. Marcel Deker Inc., New York, Basel 2004.
 5. Cooper R., Slagmulder R.: Target Costing and Value Engineering. Productivity Press, Inc., Portland, Oregon, 1997.
 6. Dynowska J.: Ocena wykorzystania rachunku kosztów stosowanych w przedsiębior­stwach województwa warmińsko-mazurskiego, w: Rachunkowość i controlling. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1139, 2006.
 7. Ellrain L. M.: The role of Supply Management in Target Costing, 1999, http://www.capsreserch.org/Publications/pdfs-protected/ellraml 999.pdf (stan na wrzesień 2004).
 8. Ellram L. M.: Purchasing and supply management's participation in target costing process. "Journal of Supply Chain Management", Vol. 36 Issue 2, Spring, 2000, s.39-51.
 9. Gaiser B.: German cost management systems (Part 2). "Journal of Cost Management", 11(6), Nov/Dec, 1997.
 10. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, red. G. K. Swiderska. Difin, Warszawa 2003.
 11. Institute of Management Accountants (IMA): Tools and Technigues for Implementing Target Costin. "Statements on Management Accounting, Statement Number 4GG, November 1998.
 12. Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999.
 13. Jarugowa A., Nowak W. A., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce .światowej. ODDK, Gdańsk 1997.
 14. Koga K.: Determinants of effective product cost management during product development: opening the block box of target costing. Working Paper, Harvard University, Graduate School of Business Administration, George F. Baker Foundation, 1999.
 15. Maskell B. H.: Using Target Costing to Increase Value, Luty 2004, http://www.maskell.com/FieldStoriesl.htm (stan na wrzesień 2004).
 16. Masztalerz M.: Model rachunku kosztów docelowych zorientowanego na kreowanie wartości, w: Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, red. E. Nowak. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1175, 2007.
 17. Monden Y.: Cost reduction systems: target costing and kaizen costing. Productivity Press, Portland, Oregon 1995.
 18. Monden Y., Hamada K.: Target costing and kaizen costing in Japanese automobile companies, "Journal of Management Accounting Research", 3, Fall 1991, s. 16-34.
 19. Monden Y., Akter M., Kubo N.: Target Costing Performance Based on Alternative Participation and Evaluation Methods: A Laboratory Experiment. "Managerial and Decision Economics", vol. 18, 1997.
 20. Accouming (UK)", Vol. 71 Issue 5, May 1993.
 21. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 22. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 23. Nowak E.: Piechota R.: Wierzbiński M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 24. Okano H.: Target Cost Management and Product Development at Toyota. Osaka City Univeristy, February, Working Paper No. 9502, 1995.
 25. Padhye Somkant L.: Value Managment: a key startegy for fulfilling target cost for new product development. Save International Conference Proceedings, 1999.
 26. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 2003.
 27. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I i tom II, red. G. K. Swiderska, Difn, Warszawa 2003.
 28. Sakurai M.: Target Costing and How to Use it, Journal of Cost Management, 3, Spring 1989.
 29. Society of Managment Accountants of Canada [1994]: Implementing Target Costing. Managment Accounting Guideline nr 28, CMA, Kanada 1994.
 30. Sojak S.: Jóźwiak H.: Rachunek kosztów docelowych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 31. Szychta A.: Zasady i struktura target costing. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 37, Warszawa 1996.
 32. Szychta A.: Koszty docelowe. "Rachunkowość" nr 8/1997.
 33. Szychta A.: Target Costing jako narzędzie strategicznej rachunkowości zarządczej. "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 1/2000, INFOR, Warszawa.
 34. Szychta A.: Systemy target costing w praktyce przedsiębiorstw, "Controlling i rachun­kowość zarządcza" nr 3/2000, INFOR, Warszawa.
 35. Szychta A.: Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 12 (68), SKwP, Warszawa 2003.
 36. Szychta A.: Kalkulacyjny aspekt rachunku kosztów docelowych na przykładzie produktu niemieckiej spółki. "Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 7, INFOR, War­szawa 2003.
 37. Szychta A.: Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji. Zeszyty Teore­tyczne Rachunkowości, tom 18(74), SKwP, Warszawa 2004.
 38. Szychta A.: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wy­dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 39. Tanaka T.: Target Costing at Toyota. Journal of Cost Management, Spring 1993.
 40. Zackiewicz B.: Ewolucja koncepcji rachunku kosztów docelowych w literaturze przed­miotu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 2/2005.
 41. Zackiewicz B.: Cele i funkcje zarządzania kosztami nowego produktu poprzez koszty docelowe. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, Rachunkowość Wybrane Aspekty nr 4/2006.
 42. Zackiewicz B.: Przegląd technik i narzędzi wspomagających zarządzanie kosztami nowego produktu poprzez rachunek kosztów docelowych, w: Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14/2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu