BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Górska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela w warunkach odmiennej koniunktury giełdowej
Investing in Commodities as a Form of Portfolio Diversification in Different Market Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 443-456, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestycje, Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja portfela
Investment, Investment portfolio, Portfolio diversification
Note
streszcz., summ..
Abstract
Od pewnego czasu inwestowanie w towary cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów, działających na światowych rynkach. Ta szczególna klasa aktywów jest doceniana przede wszystkim ze względu na fakt, że włączenie towarów do portfela inwestycyjnego pozwala osiągnąć efekt dywersyfikacji. Okazuje się, że między rynkiem towarów a obligacji występuje zazwyczaj korelacja ujemna, a między towarami i akcjami - słaba korelacja dodatnia. Jak wiadomo, zgodnie z teorią portfela, alokacja funduszy między instrumenty o niedoskonałej korelacji pozwala ograniczyć ryzyko portfela, niekoniecznie obniżając oczekiwany dochód.(fragment tekstu)

Investing in commodities is a good alternative to investments in financial assets. Adding commodities to portfolio allows to obtain benefits from its diversification as usually commodities are negatively correlated with financial assets. According to portfolio theory allocating funds to securities with imperfect correlation reduces portfolio risk without necessarily reducing expected return. Numerous studies examine the performance of portfolios composed of stocks and bonds on capital market in Poland. We extend the prior work by investigating the role of commodities in investment portfolios. Clearly we examine possibilities of obtaining advantages of the diversification effect brought by purchase of commodities in different market conditions. Therefore investment portfolios consisted of different asset classes (including direct and indirect ways of investing in commodities) are analyzed in two separate periods.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balarie E., Commodities for every portfolio, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 2. Górska A., Krawiec M., Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela, w: Problemy Rolnictwa Światowego - Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, tom 7 (XXII), Warszawa 2009.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, WN PWN, Warszawa 2005.
 4. Jajuga K., On some tendencies in alternative investments, w: Inwestycje finansowe i  ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1176, Wrocław 2007.
 5. Jansen G.R., Johnson R.R., Mercer J.M., Efficient use of commodity futures in diversified portfolios, "The Journal of Futures Markets" 2000, Vol. 20, No 5.
 6. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym, red. T. Trzaskalik, PWE, Warszawa 2006.
 7. Shachmurove Y., Optimal portfolio analysis for the Czech Republic, Hungary and Roland during 1994-1995 period, CARESS Working Paper No 00-12, September 2000.
 8. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 9. Tarczyński W., Łuniewska M., Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym - dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma, w: Modelowanie preferencji a ryzyko, red. T. Trzaskalik, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
 10. The benefits of commodity investment: 2006 update. Centre for International Securities and Derivatives Markets, University of Massachusetts, www.cisdm.org.
 11. Tomaszewski J., Inwestycje na rynkach towarowych jako instrument dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, w: Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, red. A. Szplit, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce 2009.
 12. Winkler-Drews T., Zarządzaniem ryzykiem ceny, PWE, Warszawa 2009.
 13. Witkowska D., Matuszewska-Janica A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i  finansowej. Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu