BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobek Adam (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wajszczuk Karol (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wycena oraz wybrane ekonomiczne aspekty związane z użytkowaniem wieczystym
Appraisal and Selected Economic Aspects of Perpetual Usufruct Right
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 467-479, tab.,bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wycena, Prawo
Valuation, Law
Note
summ.
Abstract
Wartość prawa użytkowania wieczystego maleje wraz ze zmniejszeniem się liczby lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego i w ostatnim roku dla t = O wynosi 0,25 we wszystkich możliwych sytuacjach. Natomiast wyższa stopa kapitalizacji powoduje zwiększenie wartości prawa użytkowania wieczystego względem prawa własności, co jest sprzeczne z podstawową reguła w podejściu dochodowym - wzrost ryzyka powoduje wzrost stopy kapitalizacji, co z kolei wpływa na obniżenie wartości nieruchomości. Wartość parametryczna użytkowania wieczystego maleje wraz ze zwiększeniem się stawki procentowej opłaty rocznej. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono błędną zależność - wzrost stopy kapitalizacji powoduje wzrost wartości prawa użytkowania wieczystego względem prawa własności. W związku z tym zaproponowano modyfikacje do wzoru empirycznego. (abstrakt oryginalny)

The value of perpetual usufruct right decreases with a decrease in the number of years of the unused perpetual usufhict period and in the last year for t = O it is 0.25 in all the 12 possible yariants. In tum, a higher capitalization rate results in an increase in the value of perpetual usufmct right in relation to property right, which is in contrast to the basie mle in the income approach - an increase in risk results in an increase of capitalization rate, which in tum as a conseauence giyes a reduction of real estate yalue. The parameter yalue of perpetual usufruct decreases with an increase in the percent-age rate of the annual fee. On the basis of an analysis (for T = 99 and T = 40) performed in all possible yariants and cases (a total of 1692) an erroneous dependence was found - an increase in the capitalization rate results in an increase in the yalue of perpetual usufmct right in relation to property right. Thus, a modification was proposed to the empirical formula.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gniewek E.: Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa 2002.
  2. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (DzU 2005, nr 175, poz. 1459 z późn. zm.).
  3. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny, (DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn.zm.).
  4. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU 2004, nr 261, poz. 2603).
  5. Ustawia z 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (DzU 1961, nr 32 poz. 159).
  6. Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (DzU 2004, nr 207, poz. 2109)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu