BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuciński Adam (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Wykorzystanie wielowymiarowej analizy porównawczej do budowy portfela papierów wartościowych na polskim rynku kapitałowym
Using Multidimensional Comparative Analysis for the Creation of an Investment Portfolio on the Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 469-481, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Analiza porównawcza, Portfel papierów wartościowych
Financial investment, Capital market, Comparative analysis, Portfolio securities
Note
streszcz., summ..
Abstract
W obliczu istotnych korzyści płynących ze stosowania analizy portfelowej oraz złożoności i zależności zjawisk mających istotny wpływ na podejmowane decyzje, kluczowe znaczenie w procesie inwestycyjnym odgrywa analiza papierów wartościowych. Zasadniczym jej celem jest wyodrębnienie aktywów atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym. Analiza fundamentalna jest jedną z najczęściej stosowanych metod badania atrakcyjności inwestycji. Podstawowym narzędziem analizy fundamentalnej jest analiza wskaźnikowa, która obejmuje swym zakresem zestaw wskaźników finansowych pozwalających scharakteryzować różne obszary działalności przedsiębiorstwa. Analiza wskaźnikowa stanowi użyteczne narzędzie wykorzystywane w celu zaspokojenia zgłaszanych potrzeb informacyjnych w zakresie ciągłej oceny kondycji finansowej podmiotów gospodarczych.(fragment tekstu)

The analysis of assets plays an essential role in the construction of an investment portfolio. Proper choice of stock companies in the portfolio is a key factor responsible for effectiveness. Taking into consideration the variety of techniques, research tools used within the multidimensional comparative analysis, it is worth mentioning especially those methods which can be practically used for the creation of an investment portfolio. Synthetic indices can be used as a valuable tool for the classification of multifeature objects. The TMAI model used in the research allowed to create a ranking list of companies. The article postulates that Information obtained from the analysis of financial statements can be used in the process of creating an investment portfolio.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Nr 153, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 2. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału kraju ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, Nr 4.
 3. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 4. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 5. Lintner J., The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics and Statistics" 1965, Vol. 47.
 6. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Markowitz H.M., Portfolio selection, "Journal of Finance" 1952, No. 7.
 8. Markowitz H.M., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley&Sons, New York 1959.
 9. Mossin J., Equilibrium in a Capital Asset market, "Econometrica" 1965, Vol. 34, No. 4.
 10. Ostrowska E., Inwestycje finansowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 11. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, PWE, Warszawa 1977.
 12. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.
 13. Ross S.A., The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, "Journal of Ekonomie Theory, December" 1976, Vol. 13.
 14. Sharpe W.F., A Simplified Model of Portfolios Analysis, "Management Science" January 1963, Vol. 9, No. 2.
 15. Sharpe W.F., Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance" 1964, Vol. 19, No. 3.
 16. Tarczyński W., Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe, "Przegląd Statystyczny" 1994, Nr 3.
 17. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 18. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu