BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystane swapów kredytowych w transferze ryzyka kredytowego
The Use of Credit Default Swaps for Transferring Credit Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 495-505, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Ryzyko kredytowe, Kontrakty swap, Instrumenty pochodne, Swap ryzyka kredytowego, Transfer ryzyka
Credit risk, Swap contracts, Derivatives, Credit default swap (CDS), Risk transfer
Note
streszcz., summ..
Abstract
Transfer ryzyka kredytowego początkowo ograniczał się do gwarancji i akredytywy. Rozwój nowych produktów rozpoczął się wraz z pojawieniem się technik sekurytyzacyjnych w latach 70-tych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych. Kolejne etapy rozwoju wiążą się z uruchomieniem wtórnego rynku dla kredytów bankowych w latach 80-tych oraz wykorzystaniem na początku lat 90-tych instrumentów pochodnych, szczególnie wykorzystywanych na międzynarodowym rynku transferu ryzyka kredytowego. Rozwój kontraktów swapowych zapoczątkował zawarty w 1981 r. swap między firmą IBM a Bankiem Światowym. Początkowo swapy dotyczyły wymiany strumieni pieniężnych wyrażonych w dwóch różnych walutach. W kolejnych latach objęły umowy, w których aktywami bazowymi były serie strumieni finansowych charakteryzujące się stałym lub zmiennym oprocentowaniem, następnie towary i kapitał. Od 1990, gdy wyemitowano specjalnie skonstruowane weksle umożliwiające bankom zaangażowanym na rynku japońskim uwolnić linie kredytowe dla japońskiego sektora finansowego, zaczęły być natomiast wykorzystywane do transferu ryzyka kredytowego. (fragment tekstu)

Over the last decade, a variety of financial tools have been developed for transferring credit risk between financial institutions. Credit derivatives are an exciting innovation in financial markets. The most popular credit derivative is a credit default swap (CDS). The main goal of this article is to show how the financial institution can use a credit default swap for transferring credit risk. The first part of the paper is a characteristic of credit default swaps. The next one shows the simulation of this instrument.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gaines D., Kane K., An Introduction to Credit Derivatives, Commercial Lending Review, Winter 1998/1999
  2. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG Press, Warszawa 1997.
  3. Kasapi A., Kredytowe instrumenty pochodne. Charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002.
  4. Majewska A., Stan rozwoju kredytowych instrumentów pochodnych na świecie, w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
  5. Nelken I., Implementing Credit Derivatives, Strategies and Techniques for Using Credit Derivatives in Risk Management, McGraw-Hill, 1999.
  6. Raporty kwartalne The Office of the Comptroller of the Currency za lata 2002-2010.
  7. Rekomendacja w sprawie zawierania kredytowych transakcji terminowych na polskim rynku międzybankowym. Związek Banków Polskich, styczeń 2005.
  8. Tavakoli J.M., Credit Derivatives: A Guide to Instruments and Aplications, John Wiley &Sons, Inc. 1998.
  9. Woźniak A., Credit default swap - sposób na bankructwo, "Rynek Terminowy" 11/2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu