BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Staż pracy jako determinanta czasu wychodzenia z bezrobocia
The Length of Service as the Determinant of Leaving Unemployment Time
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 507-517, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek pracy, Bezrobocie, Statystyka bezrobocia
Labour market, Unemployment, Unemployment statistics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dotychczasowego stażu pracy bezrobotnych na czas oczekiwania na pracę z uwzględnieniem ich płci i wieku. Ze względu na specyfikę badanego zjawiska, a szczególnie na występowanie danych cenzurowanych, do zbadania siły ich wpływu na czas do podjęcia pracy wykorzystano metody analizy przeżycia. Badaniem objęto 16.267 osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie i wyrejestrowane w 2008 r. z różnych przyczyn. Pracę znalazło 42,3% badanych. Badając całą grupę łącznie można stwierdzić, że szybciej znajdowały prace osoby o niższym stażu pracy. Sytuacja ta zmienia się, gdy analizie poddawana jest zbiorowość podzielona na podgrupy według wieku i płci. (fragment tekstu)

The article presents the results of a study dealing with the influence of the length of service on time that the unemployed spend leaving unemployment with a special focus on their sex and age. Because of specific nature of the studied issue and particularly due to censored data involved the authors applied the survival analysis methods in order to examine the power of their impact on time spent before finding a new job. The study covered 16267 unemployed people registered in the Poviat Employment Agency in Szczecin who were subsequently signed off in 2008 for various reasons.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Domański C , Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
  2. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H., Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii,wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa 2005.
  3. Hosmer D.W., Lemeshow S., Applies Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data, John Wiley & Sons, INC, New York 1999.
  4. Kleinbaum D.G., Klein M., Survival Analysis. Second Edition, Springer, New York 2005.
  5. Lawless J.F., Statistical Models and Methods for Lifetime Data, John Wiley & Sons INC, New York 1982.
  6. Markowicz I., Bieszk-Stolorz B., Model proporcjonalnego hazardu Coxa przy różnych sposobach kodowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny" 2009, z. 2.
  7. Markowicz I., Bieszk-Stolorz B., Analiza determinant czasu poszukiwania pracy na rynku lokalnym - na przykładzie miasta Szczecina, "Studia Regionalne i Lokalne" 2008, t. 4 (34).
  8. Markowicz I., Bieszk-Stolorz B., Level of education as one of determinants of labour seeking time, w: Influence of Education on Human Resources Competitivenes, ed. D. Kopycińska, Economics & Competition Policy No. 12, University of Szczecin, Microeconomics Departament, Szczecin 2008.
  9. Markowicz I., Stolorz B., Wpływ jakości danych na wyniki badań nad bezrobociem, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych" 2008, t. 58, Statystyka publiczna jedną z. podstaw samorządności w państwie demokratycznym. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
  10. www.stat.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu