BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zysnarska Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Czynniki determinujące kształt systemów rachunkowości sektora budżetowego
Factors Determining the Budgetary Sector Accounting Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 539-555, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Systemy rachunkowości, Sektor państwowy
Accounting systems, State sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na systemy rachunkowości rządowej wpływ mają zarówno czynniki endo-, jak i egzogeniczne. Generalnie, podstawowe znaczenie mają krajowe systemy budżetowania, a także - w mniejszym stopniu - wykorzystywany w danym kraju sposób zarządzania finansami publicznymi. Tradycyjnym systemem rachunkowości rządowej jest system oparty na zasadzie kasowej. Zmiana podejścia do zarządzania zasobami publicznymi, a także uczestnictwo krajów w różnych ponadnarodowych organizacjach oraz potrzeby zgłaszane przez instytucje międzynarodowej statystyki publicznej, powodują implementację systemów na bazie memoriałowej, generujących szerokie spektrum informacji niezbędnych dla za­rządzania zgodnie z zasadą "3-E". (abstrakt oryginalny)

Govemment accounting systems are influenced by both internal and extemal factors. In general, national budgeting systems are of basic significance, as well - though to a lesser extent - a way of managing public funds utilised in a particular country. A system based on cash principle is a traditional government accounting system. A change of approach to the management of public resources, as well as participation of countries in various supranational organisations and needs revealed by international public statistics institutions, contribute to the implementation of systems based on ac­crual principle. Such systems generate a wide spectrum of information, necessary for the public sector management being in accordance with the "3-E" principle.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Code of Good Practices on Fiscal Transparency. Manual on Fiscal Transparency, IMF, Washington D.C. 2007, www.imf org/external/np/fad/trans/index.htm
 2. Delaney P.R. (i in.): GAAP 2000. John Wiley & Sons, Inc., New York 2000.
 3. Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncement. IFAC, London 2008: www.ifac.
 4. Hasim A., Allan B.: Treasury Reference Model, 2001, www.worldbank.org/public sec-tor/pe/trmodel.htm
 5. Hendriksen E. A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 6. Hood C: The New Public Management In the 1980s: Variations on the theme. Account­ing Organization and Society, 1995, vol. 20, nr 2-3.
 7. Isaac-Henry K.: Painter Ch., Bames C.H. (red.), Management in the Public Sector -Challenge and Change. Chapman & Hall, London 1993.
 8. Lueder K., Jones R.: Reforming governmental accounting and budgeting in Europe. Fachverlag Moderne Wirschaft, Frankfurt 2003.
 9. Lueder K.: Badania porównawcze w zakresie rachunkowości sektora rządowego w ostatnim dziesięcioleciu - osiągnięcia i problemy. Zeszyty Teoretyczne Rachun­kowości SKwP, t. 6 (62), Warszawa 2001 r.
 10. MSR 2001. IASCF, Londyn 2001.
 11. Ouda H. A. G.: Basic Requirements Model for Successful Implementation of Accrual Accounting in the Public Sector. Public Fund Digest, 2004, vol. IV, nr 1.
 12. Van Reeth W.: Budget reform: a multi - functional or dysfunctional phenomenon? Conference of the European Group of Public Administration: "The European administrative space: governance in diversity", Study Group of Public Finance and Management, Potsdam, Niemcy 4 -7 września 2002 r.
 13. Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 14. Śnieżek E.: Kontrola skuteczności i sprawności działania podstawą rachunku odpowie­dzialności w sektorze publicznym. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. 14 (70), 2003.
 15. The Best Practices for Budget Transparency. OECD, 2000, www.oecd.org.
 16. The Modernization of Government Accounting in France: The Current Situation, the Issues and the Outlook. IFAC, PSC, New York 2003.
 17. Transition to the Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities, IFAC, New York 2003, Study 14.
 18. Turyna J.: Standardy rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2006.
 19. Zysnarska A.: Budżetowanie i sprawozdawczość w procesie zarządzania sektorem pu­blicznym. Zeszyt Naukowy nr 464, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze­cińskiego, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu