BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalega Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej
Remote Labor - Changes in Poland and Other Given Countries of the European Union
Source
Master of Business Administration, 2009, vol. 17, nr 4, s. 35-45, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Praca zdalna, Nowa Gospodarka, Zarządzanie strategiczne, Telepraca, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Remote work, New Economy, Strategic management, Teleworking, Information and Communication Technology (ICT)
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Powszechna komputeryzacja i internet wywierają coraz większy wpływ na wszelkie bez mała sfery życia, na prawie wszystkie formy aktywności gospodarczej - od szczebla rządów i organizacji międzynarodowych - po zarządzanie strategiczne nie tylko małymi firmami, ale także ponadnarodowymi korporacjami, zorganizowanymi w postaci tzw. pajęczych sieci. Można zatem powiedzieć, że internet, z całym swoim otoczeniem technologicznym, instytucjonalnym i kulturowym, jest fundamentem tzw. nowej gospodarki, zwanej także gospodarką opartą na wiedzy (knowledge-based economy). Pojawia się zatem pytanie, w jakim stopniu technologie ICT (Innformation and Communication Technology) oddziałują na treść i charakter zadań wykonywanych przez pracowników, i w konsekwencji na rynek pracy. Celem artykułu jest ukazanie zjawiska telepracy w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza w Polsce, z jednoczesnym ukazaniem konsekwencji, jakie niesie ze sobą ta atypowa, ściśle związana z rozwojem ICT forma organizacji miejsc pracy, którą cechuje duża dynamika rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The widespread computerization and the Internet exert increasingly strong influence on nearly all aspects of life and almost all forms of economic activity - from the level of national governments and international organizations to strategic management in small firms and supranational corporations combining so-called cobwebs. Therefore, the Internet as well as its entire technological, institutional and cultural surroundings can be said to constitute a cornerstone of the new economy, also known as the knowledge-based economy. This leads us to the question about the degree to which the Information and Communication Technology (ICT) affects the content and nature of tasks performed by the employees, and thus the labor market. This article aims at presenting the phenomenon of teleworking in EU countries, and especially in Poland, while discussing the consequences that arise from this untypical form of workplace organization, which is strongly connected with the advance of ICT, which shows a high dynamism of development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran, K.W., Ćwietniak M., Dorre-Nowak D., Walczak K. (2009) Prawo pracy. Warszawa: Wolters Kluwer Business.
 2. Barlett, C.A., Groshal S. (1993) Beyond the M-from. Towards a Managerial Theory of the Firm. Strategic Management Journal, No. 4.
 3. Bąk, E. (2006) Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: C.H. Beck
 4. Boni, M. (red.) (2008) Raport o kapitale intelektualnym Polski. Warszawa: Wydawnictwo URM.
 5. Czekaj, J., Teczke, J. (2006) Telepraca w orbitalnych strukturach sieciowych. W: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu, Hopej, M. (red.) Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 79.
 6. Huws, K. (1987) Teleworking: Guidelines for Good Practice. Report 329. The Institute for Employment Studies, April.
 7. Musiał, G. (2009) Z punktu widzenia ekonomii. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 8. Nilles, J.M. (1976) The Telecommunication - transportation trade off - Options for tomorrow. New York.
 9. Wróbel, P. (2007) Problemy zarządzania telepracownikami. In: Czubasiewicz, H., Golnau, W. (red.) Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2.
 10. GUS (2009)Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008 roku, Warszawa.
 11. Zalega, T. (2003a) Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej. Nowe Życie Gospodarcze, nr 5.
 12. Zalega, T. (2003b) Wpływ globalizacji na rynek pracy. Nowe Życie Gospodarcze, nr 4.
 13. Zalega, T. (2008a) Konsumpcja w gospodarstwach domowych o niepewnych dochodach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Zalega, T. (2008b) Gospodarstwa domowe o niepewnych dochodach a teorie konsumpcji. Ekonomista, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu