BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska Anna (Uniwersytet Łódzki), Kaczorowski Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Koszty pracy a wydajność pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce : wyniki badań empirycznych
Labour Costs and Labour Productivity in the Polish Industrial Enterprises : Results of Empirical Analyses
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 219, s. 139-161
Issue title
Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej
Keyword
Koszty pracy, Wydajność pracy, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Labour costs, Labour efficiency, Industrial enterprises
Note
summ.
Abstract
Wysokie koszty pracy w Polsce uznawane są za jedną z przyczyn utrzymywania się wysokiego bezrobocia. Ich zmniejszanie podawane jest jako remedium na problem niedostatecznego popytu na pracę zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. Dlatego istotne wydaje się podejmowanie wyzwania analizy roli tych kosztów w działalności przedsiębiorstw. Szczególnie ciekawa wydaje się możliwość zbadania zjawiska kształtowania się kosztów pracy z perspektywy mikroekonomicznej. Pozwala ona na wskazanie kierunków zmian struktury kosztów w przedsiębiorstwach oraz wskazać przyczyny zachodzących zjawisk. Niniejsze opracowanie jest prezentacją wyników analiz kształtowania się kosztów pracy, w tym płac, w okresie począwszy od początków transformacji ustrojowej aż do momentu akcesji do Unii Europejskiej w przedsiębiorstwach przemysłowych dokonanej w oparciu o badania empiryczne. (fragment tekstu)

High labour costs in Poland are considered to be one of the reasons of the still high and persistent unemployment. Lowering those costs are commonly believed to be a remedy to insufficient labour demand declared by enterprises. This paper presents results of empirical analyses of the development of labour costs in industrial enterprises. The period covered ranges from the beginning of transition until Poland's accession to the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.mgip.gov.pl/eGazeta/Archiwum/moim_zdaniem/moim+zdaniem_42.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu