BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Namysłowska-Wilczyńska Barbara (Wrocław University of Technology), Wilczyński Artur (Wrocław University of Technology)
Title
Structural Analysis of Variation of Electricity Transmission Marginal Costs
Analiza strukturalna zmienności kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 71-84, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Koszty krańcowe (marginalne), Koszty, Energia elektryczna
Marginal cost, Costs, Electric power
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono sposób budowy powierzchniowego modelu kosztów marginalnych przesyłu energii elektrycznej siecią 220 kV i 400 kV. Przeprowadzono analizę strukturalną zmienności tych kosztów. Zastosowano w tym celu funkcje wariogramu izotropowego i kierunkowego oraz sporządzono róże wariogramów. Opracowany model dobrze opisujący badane zjawisko, tj. zmienność obszarową i czasową kosztów marginalnych, ma duże walory aplikacyjne w sektorze elektroenergetycznym, szczególnie w sytuacji rozwijania mechanizmów rynkowych w obrocie energią elektryczną. Model ten umożliwił zaobserwowanie istniejących tendencji zróżnicowania kosztów, tj. kierunkowej i czasowej zmienności, co jest przydatne do tworzenia taryf przesyłowych energii elektrycznej, właściwie stymulujących postępowanie użytkowników sieci elektroenergetycznej - dostawców oraz konsumentów energii elektrycznej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a surface model of the accounting costs of electricity transmission over the 220 kV and 400 kV networks. A structural analysis of marginal costs variation was carried out. Variogram functions (isotropic, directional variogram, variograms roses) were used to build the model. The model describes well the considered phenomenon, i.e. the area and time variation of marginal costs, and has great potential in the electrical power sector, especially in the context of the development of market mechanisms in electric energy trading. The model has made it possible to observe the existing tendencies in cost (directional and time) variation, which is useful for setting electricity transmission tariffs correctly stimulating the behaviour of the electric power network users - the electricity suppliers and consumers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Basic Linear Geostatistics, Springer, Berlin 1998.
 2. Albouy Y., Guidelines for Marginal-cost Analysis of Power System, World Bank, Energy De-partment, Washington, D.C., 1984.
 3. EPRI - Marginal Costing Within Transmission Networks. Optimal Power Flow. MCTN Users Manual, Laurits R. Christensen Associates, Inc. December 1998.
 4. Isaaks E.H., Srivastava R.M., An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press, New York, Oxford 1989.
 5. Marginal Costing Within Transmission Networks. Optimal Power Flow. MCTN Users Manual, Laurits R. Christensen Associates, Inc. Dec 1998.
 6. Munasinghe M., Warford J.J., Electricity Pricing, Theory and Case Studies, World Bank, Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1982.
 7. Namysłowska-Wilczyńska B., Geostatystyka - teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 8. Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Badanie anizotropii zmienności kosztów krańcowych przesyłu energii elektrycznej z użyciem funkcji wariogramu, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'03, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata 11-13 czerwca 2003, pp. 225-232.
 9. Namysłowska-Wilczyńska B., Tymorek A., Wilczyński A., Modelowanie zmian kosztów krańcowych przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem metod statystyki przestrzennej, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne problemy w elektroenergetyce APE'03, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata 11-13 czerwca 2003, pp. 217-224.
 10. Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., 3D electric power demand as a tool for planning electrical power firm's activity by means of geostatistical methods. Econometrics. Forecasting No 28, Research Papers of Wrocław University of Economics No 91, Wrocław 2010, pp. 95-112.
 11. Teoria i praktyka kalkulacji kosztów krańcowych w elektroenergetyce, Fakty i dokumenty Nr III/1997 (7), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 1997.
 12. Tymorek A., Wilczyński A., Transmission Tariff Structure - Assessment and Modification Suggestions, Proceedings of the International Symposium "Modern Electric Power Systems" MEPS'02, Wrocław University of Technology, Wrocław, 11-13 September, 2002, pp. 31-35.
 13. Tymorek A., Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Koncepcja warstwowej taryfy przesyłowej, Rynek Energii nr 2 (93), 2011, pp. 106-111.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu