BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perzyńska Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Comparative Analysis of Accuracy of Selected Methods of Building of Combined Forecasts and Meta-Forecast
Analiza porównawcza dokładności wybranych metod budowy prognoz kombinowanych i metaprognoz
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (39), s. 152-161, rys., bibliogr. 7 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Prognozowanie, Analiza porównawcza
Forecasting, Comparative analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono propozycję metody budowy metaprognoz jako średnich arytmetycznych prognoz kombinowanych wyznaczonych za pomocą różnych metod. Ilustracją rozważań o charakterze teoretycznym jest przykład empiryczny, w którym prognozy (indywidualne, kombinowane oraz metaprognozy) wyznaczono dla zmiennej mikroekonomicznej wykazującej wahania sezonowe. Dokładność metaprognoz porównano z dokładnością ich składowych prognoz kombinowanych oraz prognoz indywidualnych. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły użyteczność metaprognoz. W większości przypadków były one obarczone niższymi błędami niż ich składowe prognozy kombinowane, okazały się one również bardziej trafne niż prognozy indywidualne.(abstrakt oryginalny)

In this paper the author presents a method of building a meta-forecast as an arithmetic mean of the combined forecasts set by various methods. The empirical example, in which the forecasts (individual, combined and meta-forecasts) are determined for the microeconomic variable with seasonal fluctuations, is the illustration of theoretical considerations. The accuracy of meta-forecasts is compared with the accuracy of their component combined forecasts and individual forecasts. The empirical studies confirm the usefulness of meta-forecasts. In most cases, they have lower errors than their component combined forecasts, also they are more accurate than individual forecasts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aksu C., Gunter S. (1997), The usefulness of heuristic N(E)RLS algorithms for combining forecasts, Journal of Forecasting 16: 439-463.
  2. Armstrong J. (2001), Principles of Forecasting: a Handbook for Researchers and Practitioners, Kluwer Academic Publishers, Boston.
  3. Bates J., Granger C. (1969), The combination of forecasts, Operational Research Quarterly 20.
  4. Granger C., Newbold P. (1974), Experience with forecasting univariate time series and the combination of forecasts, Journal of the Royal Statistical Society, A, 137.
  5. Kaźmierska-Zatoń M., Zatoń W. (2010), Multi-criteria combined forecasts, Econometrics 28 (91), 59-75, Wrocław.
  6. Liu B., Shi S., Xu L. (1996), Improving the accuracy of nonlinear combined forecasting using neural networks, Expert Systems with Applications 16: 49-54.
  7. Perzyńska J. (2010), Budowa prognoz kombinowanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych, [in:] P. Dittmann, E. Szabela-Pasierbińska (eds.), Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 103, 133-145.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu