BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysiński Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Title
Zastosowanie scoringu kredytowego w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
The Use of Credit Scoring in Credit Risk Management
Source
International Business and Global Economy, 2013, nr 32, s. 253-268, bibliogr. 19 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Keyword
Skoring kredytowy, Ryzyko kredytowe, Zarządzanie ryzykiem
Credit scoring, Credit risk, Risk management
Note
summ.
Abstract
Od początku swojego funkcjonowania banki starają się wypracować metodę pozwalającą ograniczyć ryzyko i koszty związane z udzielaniem kredytów. Jedną z nowszych metod jest scoring kredytowy, który można scharakteryzować jako narzędzie wykorzystywane do oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. W artykule omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem scoringu kredytowego w bankach. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki określające jakość stosowanych metod scoringowych. Celem niniejszej pracy jest opisanie wpływu scoringu kredytowego na stan portfela kredytowego w banku. Wnioski opierają się na analizie skutków implementacji modeli scoringowych w polskich bankach komercyjnych. Głównym wnioskiem, jaki można wyciągnąć z tego badania, jest stwierdzenie, iż zastosowanie scoringu poprawia jakość portfela kredytowego. Scoring kredytowy przynosi również korzyści w postaci: zwiększenia szybkości i spójności oceny ryzyka, możliwości automatyzacji procesu oceny ryzyka oraz zmniejszenia subiektywności w procesie analizy wniosków kredytowych.(abstrakt oryginalny)

Banks, from the beginning of their existence, have been trying to work out a method that will reduce the risks and costs associated with lending. One of the newest methods used by banks is credit scoring, which is a tool used to evaluate the creditworthiness of prospective borrowers. The article presents issues related to the use of credit scoring in a bank. Particular attention was paid to the factors influencing the quality of scoring methods. The aim of this paper is the description of influence of credit scoring on credit portfolio quality. The conclusions were based on a study of scoring models implemented at Polish retail banks. The main conclusion that can be drawn from this research is that implementation of credit scoring models improves credit portfolio quality. It is worth noting that credit scoring has also the following benefits: increased speed and consistency of risk assessment, possible automation of the risk assessment process, and reduced subjectivity and increased objectivity in risk assessment.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alior Bank, 2009-2011, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za lata 2009-2011, www.aliorbank.pl [dostęp: 20.02.2013].
 2. Bank Pocztowy, 2005-2011, Raporty roczne Banku Pocztowego S.A. za lata 2005-2011, www.pocztowy.pl [dostęp: 10.01.2013].
 3. Decyzja kredytowa w godzinę, 2008, Bonair Review, nr 13, www.bonair.com.pl (dostęp: 10.01.2013).
 4. Federal Reserve Bank of St. Louis, 2012, http://research.stlouisfed.org [dostęp: 19.11.2012].
 5. Gwizdała J., 2011, Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 6. ING Bank Śląski, 2012, www.ingbank.pl [dostęp: 19.11.2012].
 7. Iwanicz-Drozdowska M., Zawadzka Z., 2007, Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego [w:] Bankowość. Zagadnienia podstawowe, red. M. Iwanicz-Drozdowska, W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 8. Jajuga K. (red.), 2007, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kałużny R., 2009, Pomiar ryzyka kredytowego w banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. KNF, 2001-2011, Sytuacja finansowa banków, raporty za lata 2001-2011, Komisja Nadzoru Finansowego, www.knf.pl [dostęp: 12.02.2013].
 11. Koh H.C., Tan W.C., Goh C.P., 2006, AT-M CCSMDMT, International Journal of Business and Information, no. 1.
 12. Kozłowski Ł., Osiński P., 2006, Nieparametryczna estymacja rozkładu stóp odzysku z ekspozycji kredytowej na bazie krótkich szeregów czasowych, Bank i Kredyt, nr 11/12.
 13. Kredyt Bank, 2000-2011, Sprawozdania finansowe Kredyt Banku S.A. za lata 2000-2011, www.kredytbank.pl [dostęp: 15.12.2012].
 14. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., 2012, Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 15. Matuszyk A., 2008, Credit scoring, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 16. Wiatr M.S., 2006, Determinanty ryzyka w działalności kredytowej banku, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 75.
 17. Wójcik-Mazur A., 2008, Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 18. Zawadzka Z., 2001, Ryzyko bankowe [w:] Bankowość, Podręcznik akademicki, red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa.
 19. Zarna J., Migut G., 2011, Odzyskać pożyczone, Gazeta Bankowa, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
2300-6102
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu