BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie
European Integration and the Performance of Agricultural Productive Cooperatives in the Opole Region
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 17-24, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Spółdzielnie, Spółdzielczość rolnicza, Integracja rolnictwa Polski z UE, Wspólna Polityka Rolna
Cooperatives, Agricultural cooperation, Integration of Polish agriculture with the EU, Common Agricultural Policy (CAP)
Note
streszcz., summ.
Country
Opolszczyzna
Opolszczyzna region
Abstract
Celem artykułu jest określenie wpływu integracji europejskiej na działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) z perspektywy zarządzających nimi spółdzielców. Obiekt badań stanowiły RSP aktywnie prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. W artykule rozważano cele i formy unijnego wsparcia rolników w kontekście realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono opinię spółdzielców na temat pozytywnych i negatywnych konsekwencji członkostwa Polski w UE względem działalności RSP oraz sposoby wykorzystania przez nie finansowych środków pomocowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine the impact of European integration on the performance of agricultural productive cooperatives (APCs) from the perspective of their managers. The object of research included the APCs that operate in the region of Opole. The paper considers objectives and forms of the EU support for farmers in the context of implementation of the Common Agricultural Policy. Opinions of the cooperative members about positive and negative consequences of the Polish EU membership that influences the APCs' performance and the ways of taking advantage of the EU financial aid are presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borowiec J. [2011]: Ekonomia integracji europejskiej. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, ss. 417.
  2. Czykier-Wierzba D. [2007]: Finansowe instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Postępy Nauk Rolniczych nr 5, s. 118.
  3. Czyżewski A., Stępień S. [2008]: Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym - rekomendacje do dyskusji nad "Health-check". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, s. 4.
  4. Fundusze europejskie instrumentem realizacji strategicznych i antykryzysowych programów dla spółdzielczości. [2009]. K. Lachowski (red.). Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, s. 16.
  5. Polska wieś i rolnictwo a Unia Europejska. Materiały seminaryjne. [2001]. Związek Powiatów Polskich, Warszawa.
  6. Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M. [2009]: Leksykon funduszy Unii Europejskiej. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 386.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu