BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piontek Franciszek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Title
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 w aspekcie spójności społeczno-gospodarczej i rozwiązań kryzysogennych : Część I : Założenia i zakres przedmiotowy dokumentu
National Spatial Development Concept 2030 in Terms of Socio-Economic Cohesion and the Creating Crisis Solutions : Part I : Assumptions and Scope of the Document
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 7-26, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zagospodarowanie przestrzenne, Spójność społeczna, Rozwój lokalny, Gospodarka przestrzenna, Spójność społeczno-ekonomiczna, Czynniki endogeniczne, Czynniki egzogeniczne
Spatial development, Social cohesion, Local development, Spatial economy, Socioeconomic cohesion, Endogenous factors, Exogenous factors
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zakres przedmiotowy niniejszego artykułu dotyczy kategorii spójność społeczno-ekonomiczna uzupełnionej o wymiar strategiczny i przestrzenny. Rozważania przeprowadzono na bazie dokumentu rządowego KPZK 2030, w szczególności (w części I) na bazie przyjętych założeń, nadrzędnego priorytetu oraz struktury i zakresu przedmiotowego - przyjętych w dokumencie. W rozważaniach przyjęto hipotezę: dokument KPZK 2030 w ograniczonym zakresie podejmuje wyzwania związane z zapewnieniem wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej Polski - i to w okresie perspektywicznym - a równocześnie spójność w wymiarze egzogenicznym przedkłada on ponad spójność o charakterze endogenicznym. Przeprowadzona analiza o charakterze merytorycznym i metodologicznym pozwoliła sformułować dziesięć wniosków, a do najważniejszych należą:
 • w studiach nad nierównościami i równością społeczno-ekonomiczną kraju nie wolno pomijać dokumentów rządowych,
 • dokumenty te mogą zawierać rozwiązania kryzysogenne - w aspekcie spójności społeczno-ekonomicznej - o wymiarze strategicznym. (abstrakt oryginalny)

  A scope of this article concerns the category of socio-economic cohesion, supplemented with a strategic and spatial dimension. Considerations were made on the basis of a government document NSDC 2030, especially (in the first part) on the basis of the assumptions, priorities, structure and scope that were adopted in the document. In the consideration the hypothesis was adopted: the document NSDC 2030 to a limited ex- tent takes up the challenges associated with ensuring internal socio-economic cohesion in Poland - in the future - and, at the same time, gives priority to consistency in the exogenous terms above the consistency of the endogenous nature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Warszawa.
 2. Kołodziejski J., 1997, Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju "Polska 2000 Plus" [w:] Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku pod red. J. Kołodziejskiego, PAN KPZK, Biuletyn, z. 176, Warszawa.
 3. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju 2030, 2011, projekt dokumentu rządowego, Minister Rozwoju Regionalnego, Warszawa październik.
 4. Piontek B., 2012, Zarządzanie popytem dla przeciwdziałania skutkom kryzysów w gospodarce [w:] Kryzys finansowy - przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodnie, red. S. Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, t. 1, Lublin.
 5. Piontek F., Piontek B., 2012, Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej (współautor) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, z. 24, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 6. Piontek F., Piontek B., 2010, Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 17, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 7. Piontek F., 2009, Programowanie wdrażania aktów prawnych UE w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2007-2013 w aspekcie Konstytucji RP i teorii programowania rozwoju, "Przegląd Komunalny" nr 12.
 8. Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego pod red. M. Lisińskiego, WSB, Dąbrowa Górnicza 2007.
 9. Weizsacker E.U., Lovins A.B., Lovins L.H., 1999, Mnożnik Cztery. Podwojony dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Raport dla Klubu Rzymskiego, Wyd. Rolewski, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu