BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wierzbicka Anna
Title
Konflikt pomiędzy interesem spółki akcyjnej a interesem akcjonariuszy i próby ich niwelowania za pomocą zasad corporate governance
The Conflict between the Interests of the Joint-Stock Company and the Interests of Their Shareholders and Attempts of Preventing Them by the Principles of Corporate Governance
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 75-87, rys., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Analiza konfliktów, Spółki akcyjne, Interesariusze, Grupa interesu, Ład korporacyjny
Conflict analysis, Joint stock companies, Stakeholders, Interest group, Corporate governance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Interes spółki jest wypadkową interesów wszystkich grup jej wspólników. Ze względu na różnice interesów może dochodzić między nimi do konfliktów, które osłabiają wizerunek spółki i mogą negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe. Próby ochrony interesu wszystkich interesariuszy, szczególnie akcjonariuszy mniejszościowych, i zapobiegania nadużyciom podejmuje się corporate governance. Do wzrostu jego znaczenia przyczyniły się opinie, iż przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i zawartych w nich zasad ma odzwierciedlenie w silniejszej pozycji rynkowej spółki. (abstrakt oryginalny)

Interests of the company is a result of the interests of all groups of stakeholders. Due to the differences of interest may occur between them to conflicts that undermine the image of the company and may adversely affect its financial results. Corporate governance attempts to protect the interests of all stakeholders, especially the minority stakeholder, and prevent of fraud against them. The opinions that the principles of corporate governance and the principles contained in them is reflected in a stronger market position of the company have contributed to its increasing importance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cejmer M., Napierała J., Sójka T., Corporate governance, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 2. Davis A., A Strategic Approach to Corporate Governance, Gower Publishing Limited, Gover 1997.
 3. Dzierżanowski M., Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji - obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governance, IBnGR, Gdańsk 2002.
 4. Engelhardt J. (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 5. Gołębiewski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2008.
 6. http://ww1.mckinsey.com/clientservice/organizationleadership/service/corpgovernance/PDF/GlobalInvestorOpinionSurvey2002.pdf, 14.10.2012r.
 7. Jeżak J., Bohdanowicz. L., Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach akcyjnych w ocenie przewodniczących rad nadzorczych badanych spółek, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 8. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Jeżak J., Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005.
 10. Kafel T., Metodologiczne aspekty analizy mikrootoczenia organizacji, Zeszyty Naukowe nr 554, AE w Krakowie, Kraków 2000.
 11. Kidyba A. (red.), Spółka akcyjna, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 12. Komitet Dobrych Praktyk, Forum Corporate Governance, Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005, Warszawa 2004.
 13. Monks R. A. G., Minow N., Watching the Watchers: Corporate Governance for the 21st Century, Cambridge 1996.
 14. Obój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 15. Okolski J., Wajda D., Rządy większości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, \"Przegląd Prawa Handlowego\", czerwiec 2005.
 16. Oplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 17. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 18. Shleifer A., Vishny R., A survey of Corporate Governance, \"The Journal of Finance\" 19987, no. 2, June.
 19. Tamowicz P., Dierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur własnościowo-kontrolnych, IBnGR, Gdańsk 2002.
 20. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
 21. Wajda D., Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w kodeksie spółek handlowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 22. Zasady corporate governance OECD, 2004, Ministerstwo Skarbu Państwa.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu