BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kola-Bezka Maria
Title
Prawne uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego
Legal Conditions of Entrepreneurship in Poland during Global Economic Crisis
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 105-121, tab., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Przedsiębiorczość, Kryzys gospodarczy, Działalność gospodarcza, Regulacje prawne
Entrepreneurship, Economic crisis, Business activity, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorczość należy do kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałania skutkom kryzysu ekonomicznego. Sposobem na uaktywnienie przedsiębiorczości w okresie spowolnienia gospodarczego, charakteryzującym się stosunkowo niskimi kosztami w porównaniu do możliwych do osiągnięcia rezultatów, jest wprowadzanie zmian w prawie gospodarczym, polegających na upraszczaniu środowiska regulacyjnego przedsiębiorczości. Celem poznawczym artykułu jest identyfikacja i charakterystyka najistotniejszych zmian wprowadzonych w prawie gospodarczym w Polsce w latach 2008-2010. Celem aplikacyjnym jest natomiast zaprezentowanie możliwości wykorzystania tych zmian przez przedsiębiorstwa w Polsce doświadczające trudności w funkcjonowaniu na rynku, będących skutkiem światowego kryzysu ekonomicznego. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship is one of the key factors of socio-economic development and one of the key factors for countering the results of economic crisis. During the economic crisis, the way for enabling entrepreneurship, which has a relatively low costs in comparison to effects that may be achieved, results in changes in economic law relying on simplification in regulatory entrepreneurship environment. The cognitive aim of the paper is identifying and characterizing the most important changes in Polish economic law making in the period of 2008-2010. The practice aim of the paper is presenting the way in which the changes may be used by the enterprises in Poland which encounter problems which result from the global economic crisis. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Famielec J., Kryzys finansowy a rozwój przedsiębiorczości, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości. Różnorodność i jedność, t. 2, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010.
 2. Krajowy Program Reform na lata 2008-2011 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ED3609C2-1747-4125-98B1-C23D09115D94/49494/KrajowyProgram Reform na lata20082011.pdf, Ministerstwo Gospodarki 2008 (stan na dzień 15.03.2011).
 3. Raport z realizacji działań Reformy Regulacji w 2009 roku, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8668/publikacja_5.pdf, Ministerstwo Gospodarki 2010 (stan na dzień 15.03.2011).
 4. Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, [w:] K. Jaremczuk (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 5. Ustawa z dnia 10 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, Nr 141, poz. 888.
 6. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. 2008, Nr 144, poz. 900.
 7. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, Nr 209, poz. 1318.
 8. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2008, Nr 209, poz. 1316.
 9. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych, Dz.U. 2008, Nr 216, poz. 1369.
 10. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe, Dz.U. 2008, Nr 228, poz. 1506.
 11. Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2008, Nr 217, poz. 1381.
 12. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, Dz.U. 2008, Nr 116, poz. 730.
 13. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. 2008 nr 118 poz. 746.
 14. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, Nr 18, poz. 97.
 15. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. 2008, Nr 234, poz. 1572.
 16. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, Nr 19, poz. 100.
 17. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych, Dz.U. 2009, Nr 91, poz. 740.
 18. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, Dz.U. 2009, Nr 127, poz. 1052.
 19. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz.U. 2010, Nr 81, poz. 530.
 20. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, Nr 47, poz. 278.
 21. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. 2009, Nr 125, poz. 1035 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu