BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Henryk
Title
Stowarzyszenie jako forma branżowego zrzeszenia przedsiębiorstw
Association as a Legal Form of Industry Business Associations
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 123-133, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Stowarzyszenia, Współpraca przedsiębiorstw, Izby gospodarcze
Associations, Enterprises cooperation, Chambers of commerce
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia fragment wyników badań prowadzonych w ramach projektu badawczego N N115 043535 Organizacja i funkcjonowanie zrzeszeń przedsiębiorstw. Celem głównym projektu było empiryczne rozpoznanie form prawnych i organizacyjnych oraz celów i funkcji branżowych zrzeszeń przedsiębiorstw w Polsce. Zrzeszenia to zgrupowania przedsiębiorstw tej samej branży, wspierające wspólne interesy gospodarcze członków, w szczególności wobec otoczenia, w tym organów rządowych i ustawodawczych a także innych branż czy gałęzi. Ich występowanie w krajach gospodarki rynkowej ma charakter powszechny a formą prawną ich tworzenia i funkcjonowania są z reguły stowarzyszenia. W Polsce branżowe zrzeszenia przedsiębiorstw funkcjonują w formie izb gospodarczych, związków pracodawców oraz stowarzyszeń. Główną przyczyną takiego zróżnicowania, odbiegającego od sytuacji w innych krajach, są przepisy polskiego prawa stowarzyszeniowego. Ma to konsekwencje w obszarze układów podmiotowych zrzeszeń, relacji wewnątrz branży i w relacjach zewnętrznych; częściowo także w obszarach zadań i funkcji realizowanych przez zrzeszenia przedsiębiorstw. W artykule przedstawiono wyniki badań zrzeszeń działających w formie prawnej stowarzyszenia. (abstrakt oryginalny)

This article presents a part of the results of research carried out within the research project N N115 043535 on Organization and functioning of associations of enterprises. The main objective of the project was an empirical identification of the organizational and legal forms as well as the identification of the objectives and functions of industry business associations in Poland. Associations are groups of companies from the same branch of industry, which promote their members' common economic interests, particularly towards the environment, including government and regulatory authorities as well as other industries or sectors. Their presence in market economy countries is widespread and the associations are generally legal form of their constitution and operation. In Poland, the industry business associations operate in the form of chambers of commerce, associations of employers and associations. The main reason for such differentiation, deviating from the situation in other countries, is the legislation concerning the association in Polish law. It has consequences in the field of the subjective associations systems, relationships within the industry and under external relations, partly also in the areas of tasks and functions performed by business associations. The article presents the results of research conducted in the associations operating in the legal form of association. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bińczak B., Zrzeszenia przemysłowe w Polsce przedwojennej, "Rzeczpospolita" 1985, nr 52, dodatek: "Reforma gospodarcza", s. 4.
  2. Graf A., Erfolg von wirtschaftsverbaenden am Beispiel der Schweiz, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden 2007.
  3. Jagoda H., Państwowa regulacja integracji przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1990.
  4. Loeffelholz J., Unternehmensformen und Unternehmenszusammenschluesse; Gabler Verlag, Wiesbaden 1993.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu