BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryk Barbara
Title
Kontrowersje polskiej polityki energetycznej w kontekście realizacji wymogów unijnych
Controversies over Polish Energy Policy in the Context of Implementing the European Union Requirements
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 151-166, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Polityka energetyczna, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Surowce energetyczne, Regulacje prawne
Energy policy, Demand adjustment process, Energy raw materials, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Wiadomo, że we współczesnych gospodarkach jedną z ważniejszych kwestii jest zaopatrzenie w energię i zabezpieczenie jej nośników. Dlatego każde państwo stara się prowadzić swoją politykę energetyczną tak, by zaspokoić istotne potrzeby swojego kraju. Polska polityka energetyczna uwzględnia wymogi unijnej polityki energetycznej i ekologicznej. Jednakże specyfika naszej gospodarki i posiadane zasoby surowców energetycznych wywołują pewne problemy z jej realizacją. Dlatego przeanalizowano wybrane związki między celami polityki energetycznej (zwłaszcza zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego) a istniejącymi w Polsce uwarunkowaniami jej realizacji, co pozwoliło wskazać na pewne problemy i kontrowersje z tym związane. W artykule określono charakter istniejących kontrowersji oraz zasugerowano, co wymaga odpowiednich działań. (abstrakt oryginalny)

The issues connected with ensuring energy supply and securing its carriers determine the real development opportunities in the future. Therefore, energy policy has been developed both at the EU and member states level. Polish energy policy includes the requirements of the EU policy, but the characteristics of our economy and the possessed energy resources cause some problems with its implementation. For this reason, the principal objective of this article is to show the controversies related to the implementation of the Polish energy policy in the context of existing conditions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bojarski W., Bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Wokół energetyki, czerwiec 2004, www.cire.pl (data dostępu 20.10.2011).
 2. Energia 2020. Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, K0M(2010)639 wersja ostateczna. Komisja Wspólnot Europejskich.
 3. Europejska polityka energetyczna, Komunikat Komisji do Rady Europy i Parlamentu Europejskiego, Komisja Europejska, Bruksela 10.01.2007, COM 1 wersja ostateczna 2007.
 4. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii. Zielona Księga. Wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela 8.03.2006, COM 105.
 5. Europe's Energy Portal, accessed: www.energy.eu (data pobrania 10.10.2011).
 6. Kasztelewicz Z., Zasoby węgla brunatnego w Polsce i perspektywy ich wykorzystania, "Polityka Energetyczna", t. 11, z. 1, IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 7. Łakoma A., Potrzebne dopłaty do prądu, "Rzeczpospolita" 2011, nr 252(9068).
 8. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2010.
 9. Pakiet klimatyczno-energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008.
 10. Pawłowski A., Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony, [w:] D. Kiełczewski (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 11. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Ministerstwo Gospodarki. Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów. Warszawa 10.11.2009.
 12. Ustawa Prawo energetyczne, Dz.U. 2006, Nr 89, poz. 625 z późn. zm.
 13. Zaporoski B., Analiza kosztów wytwarzania energii elektrycznej, t. 11, z. 1, IGSMiE PAN, Kraków 2008.
 14. http//www.pse-operator.pl. (data pobrania 12.10.2011).
 15. http//energetyka.wnp.pl/elektrownie (data pobrania 10.08.2011).
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu