BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulczyk-Dynowska Alina
Title
Migracje a metropolia - przykład województwa dolnośląskiego
Migration and the Metropolis - an Example of Lower Silesia
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 187-198, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Migracja, Obszar metropolitalny, Urbanizacja, Metropolizacja
Migration, Metropolitan area, Urbanisation, Metropolisation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
Artykuł porusza problematykę metropolizacji przestrzeni oraz zjawiska migracji. W artykule porównano potencjał demograficzny wiodących ośrodków Dolnego Śląska. Zmiana podziału administracyjnego - scalenie województw jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, legnickiego oraz wrocławskiego w województwo dolnośląskie - podkreśliła rangę Wrocławia jako wiodącego ośrodka miejskiego na Dolnym Śląsku. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the issue of metropolisation of space and the phenomenon of migration. The article compares the demographic potential of the leading centers of Lower Silesia. The change of the administrative divisions - merge provinces of Jelenia Gora, Walbrzych, Legnica and Wroclaw into Lower Silesia - stressed the importance of Wroclaw as a leading urban center in Lower Silesia. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duszczyk M., Zasady przemieszczania się obywateli polskich po 1 maja 2004 r., [w:] Migracje zarobkowe polskie młodzieży, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 2. Dziemianowicz W., Jałowiecki B., Krajewska M., Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 3. Kaczmarek T., Mikuła Ł., Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitarnych w Europie, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 4. Kaczmarczyk P., Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 5. Kociszewski J., Proces i efekty restrukturyzacji społeczno-gospodarczej Dolnego Śląska w przechodzeniu do gospodarki rynkowe, [w:] W. Ostasiewicz, Z. Pisz (red.), Problemy społeczne Dolnego śląska, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole 2000.
 6. Kopczewska K., Rola sektora publicznego w przestrzennym rozwoju państwa, CeDeWu, Warszawa 2001.
 7. Korenik S., Znaczenie dużych miast w rozwoju Dolnego Śląska - wybrane uwagi, [w:] K. Szołek, A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Obszary metropolitarne, a rozwój regionalny i lokalny, "Biblioteka Regionalistyki" 2004, nr 4, Wrocław 2004.
 8. Korenik S., Wrocław jako miejsce intensyfikacji działalności społeczno-ekonomicznej, [w:] K. Wilk, M. Łyszczak (red.), Kierunki transformacji społeczno-ekonomicznej przestrzeni Polski ze szczególnym uwzględnieniem obszarów metropolitarnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 9. Krupowicz J., Migracje, [w:] M. Cieślak (red.), Procesy demograficzne w byłych województwach dolnośląskich w latach 1975-1997, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 10. Ładysz I., Konkurencyjność obszarów metropolitarnych w Polsce na przykładzie wrocławskiego obszaru metropolitarnego, CeDeWu, Warszawa 2009.
 11. Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2010.
 12. Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 13. Mirowski W., Społeczne uwarunkowania decyzji migracyjnych i procesy adaptacji migrantów w nowym środowisku, [w:] J. Holzer, A. Kurzynowski, M. Latuch, A. Ochocki, M. Okólski, S. Wierzchosławski (red.), Społeczno-demograficzne i ekonomiczne aspekty współczesnych migracji w Polsce, Wydawnictw SGPiS, Warszawa 1986.
 14. Nakonieczna J., Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 15. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 16. Zrałek M., Środowisko mieszkalne współczesnego miast, [w:] J. Słodczyk (red.), Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2002.
 17. Miasta na prawach powiatu w woj. dolnośląskim w 1998 r. Urząd Statystyczny we Wrocławiu 1999.
 18. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010.
 19. http://www.selfgov.gov.pl/o-ump/index.html, data pobrania 20.09.2011.
 20. http://www.araw.pl/artykuly/7645/Cel-spolki, data pobrania 10.09.2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu