BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępnicka Nina
Title
Twórcza destrukcja J. A. Schumpetera a regionalny rozwój przedsiębiorstw
Schumpeter's Concept of Creative Destruction and the Development of Enterprises in the Region
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 215-225, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Teoria rozwoju gospodarczego J. Schumpetera, Procesy gospodarcze,
Enterprise development, J. Schumpeter theory of economic development, Economic process,
Note
streszcz., summ.
Schumpeter Joseph Alois
Abstract
Twórcza destrukcja to nieuchronny proces, jaki zachodzi w każdej gospodarce. Twórcą koncepcji twórczej destrukcji jest J. A. Schumpeter, który przez pojęcie to rozumiał długofalowy proces ewolucyjny będący formą czy też metodą przemian ekonomicznych. Twórczą destrukcję można rozpatrywać w ujęciu mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Z punktu widzenia regionów oraz zmian w nich zachodzących istotne znaczenie ma poziom mezoekonomiczny, w ramach którego między innymi zachodzi proces tworzenia nowych firm. (abstrakt oryginalny)

Creative destruction is an inevitable process which occurs in any economy. J.A. Schum-peter is the author of creative destruction concept, and by this term he meant a long - term evolutionary process which is a form or method of economic change. Creative destruction can be seen in terms of microeconomic, mesoeconomic and macroecono-mic. In terms of regions and changes that occur within them, the mesoeconomic level is of utmost importance within which the process of creating new companies and businesses, or adjustment to market change. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Becker M. C., Knudsen T., Schumpeter and the Organization of Entrepreneurships, [in:] P. S. Adler (red.), The Oxford Handbook of Sociology and Organization Studies, Oxford University Press, New York 2009.
 2. Berg van den H., Lewer J. J., International Trade and Economic Growth, M. E. Sharpe, Inc., New York 2007.
 3. Domański R., Mechanizm ewolucji przestrzennego zagospodarowania, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 4. Flejtarski S., Kryzys czasem bywa szansą, http://www. bipress.pl/archiwum/nr52_3/wstep.html (data pobrania: 16.03.2012).
 5. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2003.
 6. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2004.
 7. R. Golej, Małe i średnie przedsiębiorstwa jako uczestnik procesu dyfuzji wiedzy i innowacji, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/1c/golej.pdf (data pobrania: 17.03.2012).
 8. Gołębiowski G., Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2007, nr 1152.
 9. Heertje I., Schumpeter of the Economics of Innovation and the Development of Capitalism, Edward Elgar Publishing Limited, Massachusetts 2006.
 10. Joseph Schumpeter, http://pl.wikipedia.org/wiki/Joseph_ Schumpeter (data pobrania: 13.03.2011).
 11. Keklik M., Schumpeter, Innovation and Growth: Long - Cycle Dynamics in the Post - WWII American Manufacturing Industries, Ashgate Publishing Limited, United States 2003.
 12. Matusiak K. B., Twórcza destrukcja i schumpeterowski przedsiębiorca, [w:] Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 13. Metcalfe J. S., Evolutionary Economics and Creative Destruction, Routledge, London 2004.
 14. Poznańska K., Twórcza destrukcja w warunkach globalizacji a innowacyjność przedsiębiorstw, Katedra Zarządzania Rozwojem Przedsiębiorstwa, Toruń 2007.
 15. Prusak B., Upadłość - mit klęski, czy szansa na odrodzenie, "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem", t. 1, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 16. Reysman D., Schumpeter's Market: Enterprise and Evolution, Edward Edgar Publishing, Inc., Massachusetts 2004.
 17. Rosenberg N., Schumpeter and the Endogeneity of Technology, Routledge, London 2003.
 18. Schumpeter J. A., Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalists Process, McGraw Hill, New York 1939.
 19. Schumpeter J. A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper and Bros, New York 1942.
 20. Schumpeter J. A., History of Economic Analysis, Oxford University Press, New York 1954.
 21. Schumpeter J. A., The Theory of Economic Development, New Brunswick 1911.
 22. Senn P. R., The Influence of Schumpeter's German Writings on the Mainstream Economic Literature in English, [in:] J. Backhaus (red.), Joseph Alois Schumpeter - Entrepre- neurship, Style and Vision, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2003.
 23. Shionoya Y., Schumpeter and the Idea of Social Science, Cambridge University Press, Tokyo 2007.
 24. Zorska A., Koncepcja twórczej destrukcji J. A. Schumpetera i jej odniesienie do przemian gospodarczych w dobie obecnej rewolucji naukowo-technicznej, [w:] A. Zorska (red.), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu