BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
Title
Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu
Challenges of Monetary Policy During Crisis
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 61-79, schem., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Keyword
Kryzys finansowy, Polityka pieniężna, Banki centralne, Stopa procentowa
Financial crisis, Monetary policy, Central banks, Interest rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto tematykę aktualnych problemów stojących przed polityką pieniężną w warunkach kryzysu lat 2007-2012. Przedstawiono w syntetyczny sposób instrumenty niestandardowe i sposób ich działania dla zapewnienia płynności instytucji kredytowych. Podkreślono też konieczność uwzględnienia wśród celów polityki pieniężnej banku centralnego poza stabilnością cenową - również nowego celu - oddziaływania na realizację stabilności finansowej i zmianę kontekstu prowadzenia polityki pieniężnej na makroostrożnościową. Poza tym analizie poddano decyzje wybranych banków centralnych dotyczących polityki stóp procentowych w kontekście zmian inflacyjnych. (abstrakt oryginalny)

In this paper, the actual problems and doubts concerning the monetary policies in the conditions during the crisis 2007-2012 have been brought up. The unconventional instruments, as well as its way of activity in order to guarantee credit institutions' liquidity, were also presented. The necessity of taking financial stability into consideration alongside price stability was also emphasized. The topics related to decisions of policy of the interest rates have also been discussed. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aikman D., Haldane A., Nelson B., Curbing the Credit Cycle, Bank of England 2010.
 2. Belka M., Macroprudential safety net, prezentacja na X Kongres IADI, 19-20 X 2011, Warsaw.
 3. Callesen P., Macroprudential policy and financial stability, prezentacja na X Kongres IADI, 19-20 X 2011, Warsaw.
 4. Ciżkowicz P., Rzońca A., Wzrost inflacji zaszkodzi inwestycjom, "Rzeczpospolita", 15.10.2010.
 5. Ervin W., Economic Outlook, Financial Stability&Rules of the Road, Credit Suisse, prezentacja na X Kongres IADI, 19-20 X 2011, Warsaw.
 6. Jurek M., Marszałek P., Banki centralne krajów wysoko rozwiniętych podczas kryzysu finansowego, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.
 7. Moessner R., Allen W., Central bank co-operation and international liquidity in the financial crises of 2008-9, "BIS Working Papers" 2010, no. 310, Monetary and Economic Department, May.
 8. Podkaminer L., RPP - czy na pewno wie, co czyni?, "Rzeczpospolita", 27.05.2011.
 9. Przybylska-Kapuścińska W., Instrumenty banku centralnego w ograniczaniu ryzyka w dobie kryzysu finansowego, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.
 10. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M., Strategia wyjścia z niestandardowych działań banków centralnych, [w:] A. Gospodarowicz (red.), Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 11. Wojtyna A., Wyzwania dla banków centralnych, "Rzeczpospolita", 14.10.2010.
 12. Żywiecka H., Niekonwencjonalna polityka pieniężna Systemu Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Anglii na kryzys finansowy lat 2007-2009, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2011, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu