BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietryka Ilona
Title
Narodowy Bank Polski na międzybankowym rynku pieniężnym
National Bank of Poland on the Interbank Money Market
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 97-118, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Keyword
Rynek pieniężny, Rynek międzybankowy, Banki centralne, Równowaga pieniężna
Money market, Interbank market, Central banks, Monetary equilibrium
Note
streszcz., summ.
Company
Narodowy Bank Polski (NBP)
National Bank of Poland
Abstract
Opracowanie przedstawia rolę, jaką odgrywa Narodowy Bank Polski na międzybankowym rynku pieniężnym. Bank centralny jest bowiem jego szczególnym uczestnikiem, regulującym poziom równowagi pieniężnej i płynności sektora bankowego, aktywizującym zarządzanie płynnością banków komercyjnych oraz przyczyniającym się do efektywnej realokacji zasobów pieniężnych w sektorze bankowym. Praca składa się z trzech części. Pierwsza stanowi charakterystykę polskiego rynku międzybankowego. W części tej ujęta została organizacja i zasady funkcjonowania rynku międzybankowego jako rynku niepublicznego, pozagiełdowego i nieregulowanego, jak również przedstawiono segmenty tego rynku i jego uczestników. Druga część ukazuje transakcje z udziałem banku centralnego i ich znaczenie dla płynności sektora bankowego. Ostatnia część opisuje czynniki kształtujące sytuację na rynku międzybankowym, zarówno te, które pozostają pod wpływem banku centralnego, jak również determinanty autonomiczne. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the role of the Polish National Bank in the interbank money market. The central bank is a key institution regulating the level of monetary equilibrium and liquidity of banking sector, activating the commercial banks' liquidity management and contributing to the efficient reallocation of funds in the banking sector. The work consists of three parts. The first part is the characteristics of the Polish interbank market. In this section, the organization and functioning rules of interbank market as non-public, over the counter and unregulated market were showed. This part describes also the segments of interbank market and its participants. The second part shows the transactions with the central bank and its importance to the banking sector. The last part included the factors affecting the situation on the interbank market, both those which are influenced by the central bank, as well as the autonomous determinants. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bindseil U., Monetary Policy Implementation. Theory, Past, Present, Oxford University Press, New York 2004.
 2. "Biuletyn Informacyjny" 2009, nr 2, NBP, Warszawa 2009.
 3. Cendal M., Instrumenty polityki pieniężnej, [w] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008.
 4. Instrumenty polityki pieniężnej na tle płynności sektora bankowego w 2003 r., NBP, Warszawa 2004.
 5. Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 2001, NBP, Warszawa 2002.
 6. Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 2002, NBP, Warszawa 2003.
 7. Płynność sektora bankowego. Instrumenty polityki pieniężnej NBP, NBP, Warszawa 2011, s. 6.
 8. Pyka I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005, NBP, Warszawa 2006.
 10. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2006, NBP, Warszawa 2007.
 11. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007, NBP, Warszawa 2008.
 12. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008, NBP, Warszawa 2009.
 13. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009, NBP, Warszawa 2010.
 14. SRF ACI Polska, Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, http:// www.acipolska.pl/wibor/regulamin.pdf (stan na 15.10.2011).
 15. SRF ACI Polska, Regulamin fixingu stawki referencyjnej POLONIA, http://www. acipolska.pl/polonia/regulamin.html (stan na 15.10.2011).
 16. Szczepańska O., Operacje otwartego rynku jako element systemu operacyjnego EBC i banków centralnych w krajach kandydujących do Unii, "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
 17. Szpunar P., Międzybankowy rynek pieniężny, [w:] B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, System finansowy w Polsce 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Szulc D., Bank centralny jako uczestnik międzybankowego rynku pieniężnego, [w:] J. Swiderska (red.), Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2010.
 19. Tymoczko T., Instrumenty interwencji banku centralnego na rynku pieniężnym, "Materiały i Studia", z. 102, NBP, Departament Analiz i Badań, Warszawa 2000.
 20. Uchwała nr 20/2008 RPP z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku, Dz. Urz. NBP z 2008 r., Nr 25, poz. 32, § 1, ust. 2.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu